Добредојдовте
  • Users with e-mails at mail ·ru, aol ·com and gmx ·com to contact admins for registration.
  • Новорегистрираните членови повратниот одговор од форумот за активирање на сметката нека го побараат и во Junk на нивните пошти.
  • Сите регистрирани членови кои неучествуваат во дискусиите три месеци автоматски им се брише регистрацијата

 

Thread Rating:
  • 8 Vote(s) - 2.63 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Како е на вашиот дијалект
Author Message
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#1

Штотоку ме банираа од Идивиди, па си немам друга работа и ја отварам ова тема. Позајмив ја од Кајгана, ама е вредна (не во б`лгарската смисла)

ТРОЙЦАТА БРАКЯ

(От Дебърско село Гѝнеец)Си бѝле трòйца брàкя; òделе, фòрляле фàл (глèдале късметът на хората, като циганките) и нàбрале една мòска пàри. Отишле на енно мèсто, нàшле трèва и си рèкле: «Не го растоàраме кòйньов, знàйме, кя ни го зèмат нèкой.» Тѝе си сèднале. Му го зèл койньот еен чòек. Стàнале на ỳтрото, го бàрале — кòйньот нèмат. Еднийот рèкол: «Бèше еден кỳс, го вѝкает Мỳсо.» А òтаде во брèгот си рàботал во нѝвата èден чòек. Дрỳгийот му вѝкнал: «Ор Мỳсоо!» Той му рèкол: «Шчò викаш?» — «Шчо ми я̀ зèде мòската со пàрите?» Той му рèкол: «Каквà моска е? — Не су видел мòска.» Той му рèкол: «Ай кь’ òйме да се сỳдиме в грàд.»Отишле тàмо, му рèкле на голèмийот: «Овя ни зèде една мòска со пàри тòарена.» Той рèкол: «Я не му сỳ зел мòска.» Дрỳгийот рèкол: «Я кя с’ ѝзлеза, а вѝе клàйте нèшчо; ако го не познàеме, не ви я сàкаме.» Тѝе ѝзлегле нàдвор, а големийот (судникот) клàл во дòлапот еден кàрпус и ’и вѝкнале внòтре. Еднийот рèкол: «Не йе гòлемо, кòльку една тѝква?» Дрỳгийот рèкол: «Люшпата му йе зèлена, а внòтре е цòрвено.» Дрỳгийот рèкол: «Кàрпуз йе, дè, изтàйте го.» Пàк ’и изтàйле нàдвор. Клàле еден лѝмон и ’и вѝкнале внòтре. Еднийот рèкол: «Не йе гòлемо, кольку едно яйце?» Дрỳгийот рèкол: «Люшпата му е жолта, а внòтре йе кѝсело.» Третийот рèкол: «Лѝмон е, дè, изтàйте го.» Пак ’и изтàйле нàдвор. Клàле еден пèтел и ’и вѝкнале внòтре. Еднийот рèкол: «Не йе гòлемо, опàшката му йе закрѝвена како сòрп?» Другийот рекол: «На глàвата ѝмат еден бỳкюль (цвеке).» Трèтийот рèкол: «Пèтел йе; дè, изтàйте го.»
(This post was last modified: 08-04-2010, 09:36 PM by Kasnakovski.)
08-04-2010, 09:33 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#2

Или ова
11

ЛАМИЯ И ТРОЙЦА ЮНАЦИИмало една лàмия и три юнаци. Юнàците òтишле во гòрата, а во кỳкята остàиле саде едно мòмиче и едно мàче. Момѝчето, метèеки, нàшло едно зòрнце грòйзе и мàчето му рèкло: «Дай и мèне от грòйзето, ако нè, кя ти го изпòмока òгнот.» Мàчето му го изпомòкало òгнот и момѝчето òшло у ламѝята и на ламчѝнята им рèкло: «Дайте ми мòрва [1] òгон.» Ламчѝнята му рèкле: «Нèмой кỳчко; мàйка ѝмат сѝнците [2] брòени.» Момѝчето им рèкло: «Ако дойдет, не ви ’и пòзинат [3], скоршѝте ми от сѝте по мòрва.» И ламчѝнята му скòршиле. Момѝчето си òшло дòма, а клòбчето му остàнало у ламѝята. Ламѝята дòшла и го вѝдела клòбчето, та рекла: «Кой дойде?» Ламчѝнята йè рèкле: «Никой нè дойде.» Ламѝята го зèла клòбчето и го вѝла, вѝла, та òшла до врàтата от момѝчето и вѝкнала: «Отвòрите.» Момѝчето рèкло: «Не отвòраме.» Ламѝята рèкла: «Пушчи го пòрстето мàлово.» Момѝчето го пỳшчило. Ламѝята го укòсала и момѝчето ỳмрело.Помѝнала една кàкюрка [4] и мàчето плàчело. Какюрката му рèкла: «Пушчѝе го малòвото пòрсте.» Мàчето го пỳшчило и какюрката го ожѝвела.Мàчето и момѝчето рèкле: «Д’òда коде брàкята.» И напòлниле едно тòрале [5] пèпел. Момичето му го вòрзало за опàшката на мàчето. Оделе, оделе и пòшле коде брàкята. Мàчето рèкло на брàкята: «Брàкя! Сèстра ви я ѝзеде ламѝята». ........................(Види се да е недовършена.)
08-04-2010, 09:40 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#3

Најдобро е да ја преведеме з а МУАТА НА КАПАТА.

67

«КОЙ УКРАДЕ СЕНОТО, ТОЙ СИ ИМАТ МУАТА НА КАПАТА»Нèкой чòек си ѝмал во плèмната сено, а еден дрỳги му се нàмладил, та му крàдел. Стòпанот на сèното òт ден нà ден глèдал, оту сèното му се намàльвело и оту нèкой му крàдел, ама нè можел да рàзберит кой бил харамѝята. Тамо бил и стòпанот от сèното и харамѝята. На òвого го бòлело сърце, ама нè знаел на здрàво дали навѝстина бил тòй или нèкой дрỳги. Се òтворил сбòр мегю ними за крадèното сèно и за кòй ке бѝдит àджиба той, шчо го крàдел? За да го рàзберит кой йè, стòпанот им рèкол: «Сèга я̀з ке го нàйдам харамѝята. — Той, шчо ỳкраде сèното, рèкол той, си ѝмат мỳата на кàпата!» И навѝстина той час харамѝята мàхнал со ръката по капата си, за да си я изтерат мỳата, без да се сèтит, оти ке го познàйеет. Стòпанот на чàсот го пò-знал и вѝкнал: «Ето, како го пòзнаф и го нàйдоф харамѝята»; и го фàтил зà ръка.
08-04-2010, 09:50 PM
Reply
Зора Offline
Човѣкъ
****

Posts: 256
Joined: Mar 2010
Reputation: 13
#4

Имало една лàмия и три юнаци. Юнàците òтшле во гòрата, а во кỳкята остàиле саде(само/саде) едно чупе и едно мàче. Момѝчето, метèjки, нàшло едно зърнце грòзье и мàчето му рèкло: «Дай и мèне от грòйзето, ако нè, ќе ти го изпомочам òгно.» Мàчето му го изпомòчало òгно и чупето òшло кај ламята и на ламчѝнята му рèкло: «Дайте ми тро òган.» Ламчѝнята му рèкле: «Нèмой кỳчко; мàйка ги ѝма синојте брòени.» Чупето му рèкло: «Ако дойдат, не ви ’и пòзнават , скърше'те ми од сѝте по малце.» И ламчѝнята му скършиле. Чупето си òшло дòма, а клòбчето(??) му остàнало кај ламята. Ламята дòшла и го вѝдела клòбчето, та рекла: «Кой дойде?» Ламчѝнята му рèкле: «Никой нè дойде.» Ламята го зèла клòбчето и го , гледала, та òшла до врàтата на чупето и вѝкнала: «Отвòрете.» Момѝчето рèкло: «Не отвòраме.» Ламята рèкла: «Пушти(пушчи по старо) го малото пърсте.» Чупето го пỳштило(пушчило). Ламята го каснала и чупето ỳмрело.
Прличев до крајот на својата учителска кариера па и во Солунската гимназија предавал на македонски и ги терал учениците да изговараат според гласовниот систем на македонски јазик

Прличев во Солунската гимназија предавал на македонски јазик, свесно и настојчиво.
08-04-2010, 10:41 PM
Reply
Зора Offline
Човѣкъ
****

Posts: 256
Joined: Mar 2010
Reputation: 13
#5

Мувата на капата

Нèкой чòек си ѝмал во плèвната сено, а еден дрỳг му се на’стървил, та му крàдел. Стòпано на сèното òд ден нà ден глèдал, оти сèното му се намàлвало и оти нèкой му крàдел, ама нè можел да рàзбери кой бил арамѝята. Таму бил и стòпано на сèното и арамѝята. На овај го бòлело сърцето, ама нè знаел на здрàво дали навѝстина бил тòй или нèкой дрỳг. Се òтворил збòр мегю нив за крадèното сèно и за кòй ке бѝди àджаба той, шчо(шо) го крàдел? За да го рàзбери кой è(је по старо), стòпанот му рèкол: «Сèга я̀з ќе го нàйдам арамѝята. — Той, шчо(шо) го ỳкраде сèното, рèкол той, си ја ѝма мỳвата на кàпата!» И вѝстина тогаш арамѝята мàнал со раката по капата , за да си я изтера мỳвата, без да се сèти, оти ќе го познат. Стòпано одма го познал и вѝкнал: «Ете(ето), како го пòзнав и го нàйдов арамѝята»; и го фàтил зà рака.
Прличев до крајот на својата учителска кариера па и во Солунската гимназија предавал на македонски и ги терал учениците да изговараат според гласовниот систем на македонски јазик

Прличев во Солунската гимназија предавал на македонски јазик, свесно и настојчиво.
08-04-2010, 10:48 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#6

67

«КО`ЙТУ УТКРА`ДЭ СЭНО`ТУ И`МА МУХА` НА КА`ПАТА»Эдин чьвя`к си ѝмал в плèвнята сяно, пък эдин дрỳг му фъ`рлил о`ку, та м. гу крадя`л. Стопа`ньна на сэно`то ут де`нь на де`нь глèдал, чи сэно`то му намаля`валу и чи ня`кой му гу крадя`л, ама ни мо`жэл да разбере` кой бил харамѝята.
Там би`ли и ступа`ньна на сэно`ту и харамѝята. Боля`лу гу сърце`ту, ама ни би`л си`гурэн дъ`ль наѝстина бил тòо ъль ня`куй дрỳг. Уто`рила съ при`казка мэжду тя`ф за кра`дэнту ся`ну и за тва` кòй ли, àджэба би`л то`, дет гу крадя`л?
За да гу разбере` ко`й э, ступа`нинъ хни рэкъ`л: «Сигя` я зъ гу нàйдъ харамѝята. — То`, дет ỳткрадэ сэно`ту, рэкъ`л той, и`ма муха` на кàпата!» И наѝстина уд эннъ`ш харамѝята мàхнал с ръкъ`тъ по ка`пата сй, да изпъ`ди мухъ`та, без да съ сèти, чи зъ гу познàят. Ступа`нинъ на часъ` гу пузна`л и ру`кнъл: «Е`тту, къ`к гу пузна`ф и гу нàйдъф харамѝята»; и го фàнъл за ръкъ`та.
(This post was last modified: 09-04-2010, 07:06 AM by Kasnakovski.)
09-04-2010, 07:05 AM
Reply
Зора Offline
Човѣкъ
****

Posts: 256
Joined: Mar 2010
Reputation: 13
#7

Scared
Прличев до крајот на својата учителска кариера па и во Солунската гимназија предавал на македонски и ги терал учениците да изговараат според гласовниот систем на македонски јазик

Прличев во Солунската гимназија предавал на македонски јазик, свесно и настојчиво.
09-04-2010, 02:01 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#8

Шо се кокориш бе Зора?

Ајде да ти го напишам на друг начин, под услов, кога читаш да ги редуцираш широките гласни, кои што не се под ударение, а Э е мегу Е и Я

«КОЙТО ОТКРАДЭ СЭНОТО ИМА МУХА НА КАПАТА»Эдин чьвяк си ѝмал в плèвнята сяно, пък эдин дрỳг му фърлил око, та м. гу крадял. Стопаньна на сэното от день на день глèдал, че сэното му намалявало и че някой му го крадял, ама ни можэл да разбере кой бил харамѝята.
Там били и ступаньна на сэноту и харамѝята. Боляло го сърцето, ама не бил сигурэн дъль наѝстина бил тòо ъль някой дрỳг. Оторила са приказка мэжду тяф за крадэнто сяно и за тва кòй ли, àджэба бил то, дет го крадял?
За да гу разбере кой э, ступанина хни рэкъл: «Сегя` я за го нàйда харамѝята. — То`, дет открадэ сэното, рэкъл той, има муха на кàпата!» И наѝстина од эннъш харамѝята мàхнал с ръкъ`та по капата сй, да изпъди мухъа, без да са сèти, че за го познàят. Ступанина на часъ го познал и рукнъл: «Е`тто, кък го познаф и го нàйдаф харамѝята»; и го фàнал за ръкъта.
(This post was last modified: 09-04-2010, 03:37 PM by Kasnakovski.)
09-04-2010, 03:35 PM
Reply
veritas Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,691
Joined: Feb 2010
Reputation: 7
#9

(09-04-2010, 03:35 PM)Kasnakovski Wrote: Шо се кокориш бе Зора?

Ајде да ти го напишам на друг начин, под услов, кога читаш да ги редуцираш широките гласни, кои што не се под ударение, а Э е мегу Е и Я

«КОЙТО ОТКРАДЭ СЭНОТО ИМА МУХА НА КАПАТА»Эдин чьвяк си ѝмал в плèвнята сяно, пък эдин дрỳг му фърлил око, та м. гу крадял. Стопаньна на сэното от день на день глèдал, че сэното му намалявало и че някой му го крадял, ама ни можэл да разбере кой бил харамѝята.
Там били и ступаньна на сэноту и харамѝята. Боляло го сърцето, ама не бил сигурэн дъль наѝстина бил тòо ъль някой дрỳг. Оторила са приказка мэжду тяф за крадэнто сяно и за тва кòй ли, àджэба бил то, дет го крадял?
За да гу разбере кой э, ступанина хни рэкъл: «Сегя` я за го нàйда харамѝята. — То`, дет открадэ сэното, рэкъл той, има муха на кàпата!» И наѝстина од эннъш харамѝята мàхнал с ръкъ`та по капата сй, да изпъди мухъа, без да са сèти, че за го познàят. Ступанина на часъ го познал и рукнъл: «Е`тто, кък го познаф и го нàйдаф харамѝята»; и го фàнал за ръкъта.

Не знам какво искаш да покажеш с тези текстове. Аз понеже съм от Северозападна България ги разбирам много добре. Може би за българите от Източна България ще е малко по-трудно, защото те си имат собствени диалекти. Но тези диалекти ние ги наричаме селски. А хората които говорят по този начин също ги наричаме селяни. По-трудно ми е със съвременният език в Македония, защото там има доста сръбски думи.
09-04-2010, 06:35 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#10

(09-04-2010, 06:35 PM)veritas Wrote: Не знам какво искаш да покажеш с тези текстове. Аз понеже съм от Северозападна България ги разбирам много добре. Може би за българите от Източна България ще е малко по-трудно, защото те си имат собствени диалекти. Но тези диалекти ние ги наричаме селски. А хората които говорят по този начин също ги наричаме селяни. По-трудно ми е със съвременният език в Македония, защото там има доста сръбски думи.
1. Да видиме доколку се блиски или далечни дијалектите од разните краишта на поранешното општобугарско землиште
2. Јас сум од Источна и исто така ги разбирам многу добре.
3. Во времето за кое зборуваме со Зората 95% од луѓето биле селани.
И дали имаш нешто против селаните?
4. На кои српски думи мислиш? Дај некој пример.
09-04-2010, 07:12 PM
Reply
Зора Offline
Човѣкъ
****

Posts: 256
Joined: Mar 2010
Reputation: 13
#11

(09-04-2010, 06:35 PM)veritas Wrote: А хората които говорят по този начин също ги наричаме селяни.

Ние луѓето шо се однесуват ко селани ги нарекуваме селани, некои скоро како тебе.
А мислиш стандардниот јазик дека е од Бог даруван или наследство од Кан Аспарух, не е.Ако се одбери еден дијалект, друг ќе биди селски и обратно.Кај нас источните дијалекти се селски, ама на тие шо ги говорат, ич не им се.
Зато, не биди селанец, те молам.
Прличев до крајот на својата учителска кариера па и во Солунската гимназија предавал на македонски и ги терал учениците да изговараат според гласовниот систем на македонски јазик

Прличев во Солунската гимназија предавал на македонски јазик, свесно и настојчиво.
(This post was last modified: 10-04-2010, 01:05 PM by Зора.)
10-04-2010, 01:04 PM
Reply
veritas Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,691
Joined: Feb 2010
Reputation: 7
#12

(10-04-2010, 01:04 PM)Зора Wrote:
(09-04-2010, 06:35 PM)veritas Wrote: А хората които говорят по този начин също ги наричаме селяни.

Ние луѓето шо се однесуват ко селани ги нарекуваме селани, некои скоро како тебе.
А мислиш стандардниот јазик дека е од Бог даруван или наследство од Кан Аспарух, не е.Ако се одбери еден дијалект, друг ќе биди селски и обратно.Кај нас источните дијалекти се селски, ама на тие шо ги говорат, ич не им се.
Зато, не биди селанец, те молам.

Приемам тази критика.
11-04-2010, 09:10 AM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#13

Супер тема само што има врска со историја.Оваа е за во друг подфорум.Инаку Каснаковски имаш нешто од руските приказни онака само да споредиме?
11-04-2010, 07:06 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#14

Имам. Ето ти една.

Афионушка-дурачок
Был-жил старик со старухой; у них было три сына: двое умные, третий - Афионушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал, все на печке сидел да мух ловил.

В одно время наварила старуха аржаных клецок и говорит дураку:

- На-ко, снеси эти клецки братьям; пусть поедят.

Налила полный горшок и дала ему в руки; побрел он к братьям. День был солнечный; только вышел Афионушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает:

“Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает: верно, клецок захотел?” И начал он бросать на свою тень клецки, так все до единой и повыкидал; смотрит, а тень все сбоку идет.

- Эка ненасытная утроба! - сказал дурачок с сердцем и пустил в нее горшком - разлетелись черепки в разные стороны.

Вот приходит с пустыми руками к братьям; те его спрашивают:

- Ты, дурак, зачем?

- Вам обед принес.

- Где же обед? Давай живее.

- Да вишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек да все и поел!

- Какой такой человек?

- Вот он! И теперь рядом стоит!

Братья ну его ругать, бить, колотить; отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли на деревню обедать.

Принялся дурачок пасти; видит, что овцы разбрелись по полю, давай их ловить да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза выдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радёхонек, словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле.

- Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?

- Да почто им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались, а я и придумал: стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать - во как умаялся!

- Постой, еще не так умаешься! - говорят братья и давай угощать его кулаками; порядком-таки досталось дураку на орехи!

Ни много ни мало прошло времени, послали старики Афионушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Афионушка: и стол купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая, знать, неудалая: везет - не везет!

“А что, - думает себе Афионушка, - ведь у лошади четыре ноги и у стола тоже четыре, так стол-от и сам добежит”.

Взял стол и выставил на дорогу. Едет-едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним да все каркают.

“Знать, сестрицам поесть-покушать охота, что так раскричались!”-подумал дурачок. Выставил блюда с яствами наземь и начал потчевать:

- Сестрицы-голубушки! Кушайте на здоровье.

А сам все вперед да вперед подвигается.

Едет Афионушка перелеском; по дороге все пни обгорелые.

“Эх, - думает, ребята-то без шапок; ведь озябнут, сердечные!”

Взял понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Афионушка до реки, давай лошадь поить, а она все не пьет.

“Знать, без соли не хочет!”- и ну солить воду. Высыпал полон мешок соли, лошадь все не пьет.

- Что же ты не пьешь, волчье мясо? Разве задаром я мешок соли высыпал?

Хватил ее поленом, да прямо в голову - и убил наповал. Остался у Афионушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет - ложки назади так и брякают: бряк, бряк, бряк! А он думает, что ложки-то говорят: “Афионушка-дурак!”- бросил их и ну топтать да приговаривать:

- Вот вам Афионушка-дурак! Вот вам Афионушка-дурак! Еще вздумали дразнить, негодные! Воротился домой и говорит братьям:

- Все искупил, братики!

- Спасибо, дурак, да где ж у тебя закупки-то?

- А стол-от бежит, да, знать, отстал, из блюд сестрицы кушают, горшки да корчаги ребятам в лесу на головы понадевал, солью-то пойло лошади посолил; а ложки дразнятся - так я их на дороге покинул.

- Ступай, дурак, поскорее! Собери все, что разбросал по дороге!

Афионушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на батог корчаг с дюжину всяких: и больших и малых. Несет домой. Отколотили его братья; поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в кадке так и бродит, так и бродит.

- Пиво, не броди! Дурака не дразни! - говорит Афионушка.

Нет, пиво не слушается; взял да и выпустил все из кадки, сам сел в корыто, по избе разъезжает да песенки распевает.

Приехали братья, крепко осерчали, взяли Афионушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать.

На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых; Афионушка и ну кричать:

- Садят меня на воеводство судить да рядить, а я ни судить, ни рядить не умею!

- Постой, дурак, - сказал барин, - я умею и судить и рядить; вылезай из куля!

Афионушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают; а в воде так и буркает.

- Знать, бурка ловит! - проговорили братья и побрели домой.

Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Афионушка, едет да прихвастывает:

- Вот-ста каких поймал я лошадушек! А еще остался там сивко - такой славный!

Завидно стало братьям; говорят дураку:

- Зашивай теперь нас в куль да спускай поскорей в прорубь! Не уйдет от нас сивко...

Опустил их Афионушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать да братьев поминать.

Был у Афионушки колодец, в колодце рыба елец, а моей сказке конец.
12-04-2010, 12:12 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#15

И што има историски во оваа?
12-04-2010, 04:07 PM
Reply
Sava Offline
Member
***

Posts: 151
Joined: Feb 2010
Reputation: 0
#16

(12-04-2010, 04:07 PM)афион Wrote: И што има историски во оваа?

Има нещо - писменият "славянски" език от околностите на Солун е "отишъл" в Русия и там е съхранен почти в първоначалната му форма.
После се връща на родна земя, тука, леко изрусен под формата на "църковно славянски".
Просто руснаците 400-500 години са съхранили и неминуемо малко променили първоначалните текстове, докато ние сме затъвали в мрака на османското владичество и особено във влиянието на гръцката църква-майка- "директният и пряк наследник на Христовото откровение".
12-04-2010, 07:41 PM
Reply