Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Македонска-Бугарска врска од Самоил до преродбата.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(01-03-2011, 05:33 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(01-03-2011, 08:24 AM)чоли Wrote: [ -> ]Вардариотите са споменати каj Василиj ІІ во 1020 г. Значи са биле и преди тоа по Вардарско. Ете ти еден документ од 1075 г. каде
Па знам дека се спомнати. Наводно било поприличен број, затоа и ги спомнав. А потоа ги нема... Како и другите.


(01-03-2011, 08:24 AM)чоли Wrote: [ -> ]сеуште ги има Турците-Вардариоти. Е, и Бугари има...


“До него [Трикала, Гърция] на два дни път е големият град Кастория, разположен под планина в средата на езеро. Прочее, в тези предиспоменати градове на господин деспота и в другите, трите части са християни, а четвъртата – турци, и всички селяни, които идват на панаира, са християни. В гореспоменатия град Кастория се говори български език, който е славянски.
От него на почти два дни път е големият град Ахарида [Охрид], разположен край езеро.[…]”
Трудът на Л. Хефт „Световна хроника”, написан през 1072-1075 г. в Регенсбург, обхваща събития от сътворението на света до 1075 г.

Леонард Хефт

Вистината е била што требело да поминат поне 100 години за да се асимилират Турките-Вардариоти помегу Бугарите.

Гледаш, тука ти користиш анахронизми. Вардариотите се всушност најверојатно Унгарци (односно Маџари). Византија во тоа време во изворите, Унгарците ги нарекува Турци. Што очигледно денеска нема никаква врска со луѓето кои денеска се викаат Турци.

И што докажува ова? Зарем не беше и Теофилакт Охридски Бугарин, а всушност Грк дојден од Грција?

Се согласвме веќе дека името Бугарин речиси исчезнало во Мизија. Имало различни други имиња во Мизија - Власи, Мизи, Паристронци итн, додека во Македонија се користи етнонимот Бугарин. Ова ви е клучен доказ дека ние сме народот од Македонија е ист со народот од Мизија. Ако можеш одговори ми на следново прашање:
Дали ако во Мизија исчезна името Бугарин ќе можевте да го тврдите дека сме ист народ? Што суштински ќе се променеше во целата приказна?
Каде Теофилакт Охридски бил наречен Бугарин? Тоj може да е бил пастир на бугарското стадо но си е Ромеj откаде и да го погледнеш - роден е на островот Евбеjа...
Не бркаj архаизмите кои летописците са давали на месното население во Мизиjа: Мизи, Трибали, Паристрионци, Мирмидонци... Никоj не се е нарекувал така... Били са Бугари и толкоз. А што да говорим за Пефлагониjа? Дадов ти доказателства што за цели 200 години (од 1527 до 1728 г.) тие са били бугарски земьи:
[Image: 022545006-big.jpg]


(01-03-2011, 06:36 PM)чоли Wrote: [ -> ]Каде Теофилакт Охридски бил наречен Бугарин? Тоj може да е бил пастир на бугарското стадо но си е Ромеj откаде и да го погледнеш - роден е на островот Евбеjа...


Самиот тој вели за себе дека е Бугарин. Еве овде во оваа книга спомнува, во футнотата е изворот:
http://www.amazon.com/Byzantiums-Balkan-...0521770173
[Image: teofalakt.jpg]


(01-03-2011, 06:36 PM)чоли Wrote: [ -> ]Не бркаj архаизмите кои летописците са давали на месното население во Мизиjа: Мизи, Трибали, Паристрионци, Мирмидонци... Никоj не се е нарекувал така... Били са Бугари и толкоз.

Значи се сводува на ова кај вас. Мизи значи Бугари. Власи значи Бугари. Скити значи Бугари. Трибали значи Бугари. Грци и Срби исто значи понекогаш Бугари.
А Бугари, се разбира значи Бугари. Прилично непристрасно.


(01-03-2011, 06:36 PM)чоли Wrote: [ -> ]А што да говорим за Пефлагониjа? Дадов ти доказателства што за цели 200 години (од 1527 до 1728 г.) тие са били бугарски земьи:
Не разбирам какво е ова доказателство? Кога е напишана оваа книга, од кого е, итн...

(01-03-2011, 05:51 PM)чоли Wrote: [ -> ]Сега да верваме на патеписците кои са очевидци? Насекаде тие виделе Бугари... току Македонци не виделе...
Нели не си заборавил што Босна е средиштето каде са емигрирали богомилите? Ете зошто патеписците наогьали Бугари и во Босна... Прозаична причина да не видат Босненци оти тие уште не биле создадени.


Без замена на тези, молам - јас не барам Македонци во среден век. Иако, патеписците тука и таму ќе споменат по некој Македонец, ама тоа мене не ме интересира толку. Тоа не мора да зборува за врската со луѓе кои денеска се декларираат за Македонци.
но, ок, дали апсолутно на сите патеписци веруваш или само на тие што ти се допаѓаат? Што ќе правиме со оние што Бугари не спомнуваат а само Срби или Грци наоѓаат во Бугарија? Како на пример овој:

[Image: sofija.png]

Значи жителите на Софија се Грци (етнички афинитет), кои сакаат да се приклучат кон Србите (политички афинитет). Така вели човекот во 1811, ај да му веруваме, нели. На Гоогле ја имаш целата книга бесплатна:
http://books.google.com/books?id=c7INAAA...ia&f=false

(01-03-2011, 06:14 PM)чоли Wrote: [ -> ]Сега ди видим патеписот за Босна (на коj се позоваваш). Еден арменец - Симеон Лехаци е понал каj нашите земьи. Ке цитирам рускиот превод, бидеjки бугарскиот и македонскиот са извесни:

...Оттуда за пять дней мы достигли Босна-Сарая.* Это был большой город, построенный на высокой горе. Через него протекала широкая река, еще большая, чем остальные. Это был благоустроенный и торговый [город] и место купцов. Там сидел беглербек Румелии. Мы разыскали там четырех армянских купцов, которые, утешив нас, с любовью встретили и почтили у себя дома, за что да вознаградит их Господь! Там мы пробыли два дня. Люди той страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знают турецкого языка, но только болгарский. Говорят, что в Румелии, кроме городов, есть 80 тысяч болгарских сел; по исповеданию они греки, а их архиепископ сидит в Атране. (Одрин)...

Сега правиш ли разлика помегу Румелиjа и Босна? Кога се говори за Босна се разбира само градот Босна-Сараj и реjонот му... Симеон Лахаци е стигнал до градот Босна-Сараj (Сараево) кое во моментот е било главен град на Румелиjа. Зошто во Румелиjа да немало неколко илjади бугарски села? (числото 80 илjaди сепак е хипербола).

Мислам дека е повеќе него јасно што сака да каже:

В Боснии все люди говорят по-болгарски и если клянутся, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знают, поэтому говорят: «Такоми бога и вира Мехметская», то есть «Вот те бог и вера Мехметова», и т. д.

Во Босна СИТЕ луѓе зборуваат бугарски и се колнат во Мехмед....

Од таму барем за него Бугарски јазик = Славјански јазик.http://armenianhouse.org/lekhatsi/chroni...er1_6.html
БОГОМИЛИ-БОШНЯШКА ЦЪРКВА
защо бошняците толкова лесно приемат исляма
(01-03-2011, 08:30 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Мислам дека е повеќе него јасно што сака да каже:

В Боснии все люди говорят по-болгарски и если клянутся, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знают, поэтому говорят: «Такоми бога и вира Мехметская», то есть «Вот те бог и вера Мехметова», и т. д.

Во Босна СИТЕ луѓе зборуваат бугарски и се колнат во Мехмед....

Од таму барем за него Бугарски јазик = Славјански јазик.http://armenianhouse.org/lekhatsi/chroni...er1_6.html
Што ти е чудно? Симеон Лахаци е Ерменец! Зар мислиш што еден тугинец со лекота ке различи jужнословенските езици? Ти би ли различил ерменски език од грузински? Мислам што не... А што остаа да различиш два близки езика. Дури и сега ако ми пуснат два успоредни текста на српски и хрватски jас нема да можем да ги различам. А што остаа да пуснем истите текстови на новите jазици - босански и црногорски?
Проследи маршрутот На Симеон Лахаци... Во Босна е бил за 3-4 дена. Работите му не били за лингвистични проучваниjа - чоекот е бил по трговиjа. Неговото ухо нема да различи речта што ке чуе на пазарот в Сараево од пазарот во Скопиjе. На него ке му звучи еднакво. /Сепак Симеон Лахаци е живеел долго во Русиjа и е знаел руски език./ А штом во Скопие се сбори бугарски jезик - значи истото се сбори и во Сараево - така си е мислел.
И ненапразно споменав, што Босанците са сврзани со Богомилите. Богомилите намират своjа опора во навната земьа - Босна. Се зае откаде идват Богомилите - од Бугариjа. Со богомилските книги тие са донесли и богомилска литература написана на б.... език. Освен писмениот тие са донесли и говоримиот език. По касно тие се разтворили помегу локалното српско население, кое првом е приело богомилската ерес а после вкупом приели мохамеданството.
Ако четеш добро Симеон Лахаци ке направиш еден извод: Бугарскиот елемент бил доминирашт на Балканите - бил толкова многоброен што се говорело што во Румелиjа имало 80 000 бугарски села. Тоа разбира се не било верно зоштото ако во едно село живеели 100 чоека значи целокупното бугарско селско население би било 8 млн. Но сепак - били са много за да се говорат вакви броjки.

(01-03-2011, 08:17 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(01-03-2011, 05:51 PM)чоли Wrote: [ -> ]Сега да верваме на патеписците кои са очевидци? Насекаде тие виделе Бугари... току Македонци не виделе...
Нели не си заборавил што Босна е средиштето каде са емигрирали богомилите? Ете зошто патеписците наогьали Бугари и во Босна... Прозаична причина да не видат Босненци оти тие уште не биле создадени.


Без замена на тези, молам - јас не барам Македонци во среден век. Иако, патеписците тука и таму ќе споменат по некој Македонец, ама тоа мене не ме интересира толку. Тоа не мора да зборува за врската со луѓе кои денеска се декларираат за Македонци.
но, ок, дали апсолутно на сите патеписци веруваш или само на тие што ти се допаѓаат? Што ќе правиме со оние што Бугари не спомнуваат а само Срби или Грци наоѓаат во Бугарија? Како на пример овој:

[Image: sofija.png]

Значи жителите на Софија се Грци (етнички афинитет), кои сакаат да се приклучат кон Србите (политички афинитет). Така вели човекот во 1811, ај да му веруваме, нели. На Гоогле ја имаш целата книга бесплатна:
http://books.google.com/books?id=c7INAAA...ia&f=false

И според еден унгарски хронограф од ХІ век во Софиjа живеели Македонци и Бугари. Дали требе да го приемаме дословно? Требе да умееш да отсеваш зрното од плевата. А не като да прочетеш С. Лахаци и да речеш - "Лага - во Босна немало 80 000 бугарски села...". Зоштото като внимателно прочетеш - се вижда што тие села не са во Босна а во Румелиjа. Коj знае што е Румелиjа - нема да се збуни...
---
Мислим што во 1811 г. John Galt не е знаел што на светот е имало племе "Бугари" /ако и што во творбата му се говори на некои места за Бугариjа/... Требело е уште малко време Бугарите да бидат преоткрити за световната jавност.
(01-03-2011, 08:05 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(01-03-2011, 06:36 PM)чоли Wrote: [ -> ]А што да говорим за Пефлагониjа? Дадов ти доказателства што за цели 200 години (од 1527 до 1728 г.) тие са били бугарски земьи:
Не разбирам какво е ова доказателство? Кога е напишана оваа книга, од кого е, итн...
Види го отново:

[Image: 022545006-big.jpg]
Jордан Иванов сам е споменал во какви условиjа е намерил списокот на донаторите на манастирот......... во Атон. Таа книга била водена со начало 1527 до 1728 г. Донаторите са биле разпределени по области. Ете кои места е вклучвала Пефлагониjа:
[Image: 022545011-big.jpg]
Видно е што Пефлагониjа /Пелагониjа/ е вклучвало земите на географска Македониjа /без Банско-Неврокопско/. Нели е ова показателно как монасите во оние времиньа са возпримели земите и населениет во кои ходили да сакат помошт. Насекаде Пефлагониjа е посочена како бугарска земьа. То не е все едно John Galt да премине за неколко дена набрзо преку Бугариjа. Тоа статистика водена цели 200 години. Не е маjтап работа...Теофилакт е преписвал от славянско житие, където се казва НА НАС БЪЛГАРИТЕ.
Quote:66. Като знаел грубостта на народа и неговата пълна тъпост за разбиране на писанията и като виждал, че много български свещеници мъчно разбират написаното на гръцки език, с чиито букви били упражнени само за четене и затова били прости като добитък, понеже на български език нямало дори похвални слова, ето защо, съзнавайки това, той изнаме­рил средства и против него и съборил стената на незнанието със своето дело. Той съставил прости и ясни слова за всички празници, които не съдържат нищо дълбоко и много мъдро, но които са понятни дори за най-простия българин. С тях хранил ду­шите на по-простите българи, поейки с мляко тези, които не могли да приемат по-твърда храна, и станал нов Павел за новите коринтяни - българите (1 Кор. З, 2). Чрез тези слова може да се научат тайнствата на празненствата, които се из­вършват за Христа и чрез Христа. В чест на пречистата бого­родица, чиято памет, както знаете, често се празнува през го­дината, Климент със словата си усърдно написал похвали и разкази за нейните чудеса. Ти ще намериш, че и кръстителят не е оставен непохвален, но ще научиш дори и за чудесните намирания на главата му. Ще намериш описани живота и пъту­ванията на пророците и апостолите и чрез подвизите на мъче­ниците ще се издигнеш до този, който ги е приел при себе си поради тяхната кръв. Обичаш ли и живота на преподобните отци и привърженик ли си на почти безплътен и безкръвен жи­вот? Ще намериш и него грижливо предаден на български език от мъдрия Климент. Известно е впрочем, че всичко това се пази от трудолюбиви хора. Какво още? Той богато снабдил църквата с псалмоподобни песнопения, едни от които са съставени за много от светиите, а други пък, молитвени и благодар­ствени, са в чест на всенепорочната божия майка. Изобщо, Климент е предал на нас българите всичко, което се отнася до църквата и с което се прославя паметта на бога и на све­тиите и чрез което се трогват душите.

Климент товорил на български за българите. Какво е предал на Теофилакт, което се отнася до църквата?
Нищо.

Значи колега Zoograf, ти потенцирааш дека бугар (бугарин) се употребува во контекстот на словен, т.е. бугар=словен.
Тогаш зошто во Атон (како дел од Егеjска Македониjа) има од 10-иот век два бугарски манастира - Зографски и Хилендарски (последниот српски, но во периодот од 17-и до 19-иот век е бугарски).
Патем нема ни трага од македонски манастир, ниту па некаков обид за основање на таков, а основачите на Зограф (каква ирониjа, нели) се токму трима бугари од Охрид - Аарон, Mojсеj и Jован!!!
Сега ако бугарин=словен би требало и Хилендарскиот да се вика бугарски, ама ете он е српски уште од 1198 година?!
Истото важи и за Св. Панталеjмон, коj е руски!
Чудно, зар не?Icon_wink
(02-03-2011, 08:07 AM)чоли Wrote: [ -> ]Jордан Иванов сам е споменал во какви условиjа е намерил списокот на донаторите на манастирот......... во Атон. Таа книга била водена со начало 1527 до 1728 г. Донаторите са биле разпределени по области. Ете кои места е вклучвала Пефлагониjа:
....
Видно е што Пефлагониjа /Пелагониjа/ е вклучвало земите на географска Македониjа /без Банско-Неврокопско/. Нели е ова показателно как монасите во оние времиньа са возпримели земите и населениет во кои ходили да сакат помошт. Насекаде Пефлагониjа е посочена како бугарска земьа. То не е все едно John Galt да премине за неколко дена набрзо преку Бугариjа. Тоа статистика водена цели 200 години. Не е маjтап работа...

Иванов толкува дека бугарски или српски крај има етнографско (за разлика од географско) значение. Тоа е неговиот придонес. Ако е неговото толкување вистина, тогаш што ќе правиме еден куп записи каде различити црковни лица од Охридската архипескоија (за која велите дека е бугарска) кои доаѓаат од Охрид, Пелагонија, Струмица, Скопје, Кратово, итн, за тие краеви велат дека се српска земја?

Но не ми одговори на прашањето, ме интересира што мислиш: Ако во Мизија се изгубеше бугарското име, кое навистина можеше да биде веројатно сценарио, дали тоа ќе значеше нешто суштинско различно. На пример, дали во тој случај ќе можевте да кажете, Аспарух, Самоил, итн е дел од вашата историја? Или ќе беше нешто од типот, хм, да Спартак е од Тракија која е на територија на Бугарија, ама нема што да се возбудувам околу тоа... Дали во тој случај ќе кажевте, да во право сте, ние во Мизија и вие во Македонија не сме биле исто?
(02-03-2011, 06:51 AM)чоли Wrote: [ -> ]Што ти е чудно? Симеон Лахаци е Ерменец! Зар мислиш што еден тугинец со лекота ке различи jужнословенските езици? Ти би ли различил ерменски език од грузински? Мислам што не... А што остаа да различиш два близки езика. Дури и сега ако ми пуснат два успоредни текста на српски и хрватски jас нема да можем да ги различам. А што остаа да пуснем истите текстови на новите jазици - босански и црногорски?

Добро, а зошто мислиш тогаш дека Грците имаат некој подобар слух? Стрпај ги сите Словени со кои се граничиме под етикета Бугари и шлус! Мислиш тие можат да разликуваат некои диалекти или и финеси како српско вс. хрватски јазици? Да навистина сите сме се сплотиле во некаква Бугарска народност таму некаде во 10 век, денеска немаше да преживеат некои племенски термини од времето пред тоа - на пример Брсјаци, Мијаци итн.

Истота работа го прават и Турците - само тие уште повеќе поедноставуваат - каури, т.е. рисјани и глава не боли! Дали ти мислиш кога некој ќе каже за себеси каурин е самоопределба? Односно дека тоа име сам го изабрал за себеси?
А користено е! Како што пишува Мисирков, ‘Во народните песни не еднаш се употребува името „каурин” и „рајатин”, и „земја каурска” или „земја рајатска” во етнографско значење.

‘...дека сме имале наша каурска и рајатска царштина, но сме ја загубиле на Косово Поле, кога им се налутил господ на нашите предедовци. Таму, т.е. на Косово Поле рекол господ да си ја загубиме царштината за казна затоа што не сме ја чувале верата чиста. Таму нашите каурски царови извадиле голема војска да се бие со Турчинот, но како рекол господ да ја загубиме царштината, од сите парчиња на кои бивале раздробувани Турците никнувале нови Турци. Кога го виделе тоа царовите, рекле оти господ сака каурите да ја загубат царштината и да му се потчинат на Турчинот. Така Турците ни го презеле царството.


(02-03-2011, 06:51 AM)чоли Wrote: [ -> ]Проследи маршрутот На Симеон Лахаци... Во Босна е бил за 3-4 дена. Работите му не били за лингвистични проучваниjа - чоекот е бил по трговиjа. Неговото ухо нема да различи речта што ке чуе на пазарот в Сараево од пазарот во Скопиjе. На него ке му звучи еднакво. /Сепак Симеон Лахаци е живеел долго во Русиjа и е знаел руски език./ А штом во Скопие се сбори бугарски jезик - значи истото се сбори и во Сараево - така си е мислел.
И ненапразно споменав, што Босанците са сврзани со Богомилите. Богомилите намират своjа опора во навната земьа - Босна. Се зае откаде идват Богомилите - од Бугариjа. Со богомилските книги тие са донесли и богомилска литература написана на б.... език. Освен писмениот тие са донесли и говоримиот език. По касно тие се разтворили помегу локалното српско население, кое првом е приело богомилската ерес а после вкупом приели мохамеданството.
Ако четеш добро Симеон Лахаци ке направиш еден извод: Бугарскиот елемент бил доминирашт на Балканите - бил толкова многоброен што се говорело што во Румелиjа имало 80 000 бугарски села. Тоа разбира се не било верно зоштото ако во едно село живеели 100 чоека значи целокупното бугарско селско население би било 8 млн. Но сепак - били са много за да се говорат вакви броjки.
Богомилите носеле идеја/религија, а не јазик. Таа идеја се проширела се до Франција. Дај некој извор каде се вели за бугарскиот јазик во Босна.
80,000 села (~ 8 милиони како велиш). Звучи отрпилика колку имало Словени во Румелија. Што пак недвосмислено зборува Бугари = Словени.
Zoografе,твоята изходна точка е "бугари-татари",т.е.-българите не са славяни,а ние сме! значи не сме българи!Да,ама би ли ми обяснил какво точно означава "славянин" според тебе.
До сега не съм намерил нищо по-различно от "Произхода на славяните е неизвествен".Няколко култури (археологически) са обявени за евентуално "славянски" и нищо повече!
"Славяноопределящият" ген всъщност е най-силно застъпен сред балтийските народи!
(02-03-2011, 07:57 AM)чоли Wrote: [ -> ]
(01-03-2011, 08:17 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(01-03-2011, 05:51 PM)чоли Wrote: [ -> ]Сега да верваме на патеписците кои са очевидци? Насекаде тие виделе Бугари... току Македонци не виделе...
Нели не си заборавил што Босна е средиштето каде са емигрирали богомилите? Ете зошто патеписците наогьали Бугари и во Босна... Прозаична причина да не видат Босненци оти тие уште не биле создадени.


Без замена на тези, молам - јас не барам Македонци во среден век. Иако, патеписците тука и таму ќе споменат по некој Македонец, ама тоа мене не ме интересира толку. Тоа не мора да зборува за врската со луѓе кои денеска се декларираат за Македонци.
но, ок, дали апсолутно на сите патеписци веруваш или само на тие што ти се допаѓаат? Што ќе правиме со оние што Бугари не спомнуваат а само Срби или Грци наоѓаат во Бугарија? Како на пример овој:

[Image: sofija.png]

Значи жителите на Софија се Грци (етнички афинитет), кои сакаат да се приклучат кон Србите (политички афинитет). Така вели човекот во 1811, ај да му веруваме, нели. На Гоогле ја имаш целата книга бесплатна:
http://books.google.com/books?id=c7INAAA...ia&f=false

И според еден унгарски хронограф од ХІ век во Софиjа живеели Македонци и Бугари. Дали требе да го приемаме дословно? Требе да умееш да отсеваш зрното од плевата. А не като да прочетеш С. Лахаци и да речеш - "Лага - во Босна немало 80 000 бугарски села...". Зоштото като внимателно прочетеш - се вижда што тие села не са во Босна а во Румелиjа. Коj знае што е Румелиjа - нема да се збуни...
---
Мислим што во 1811 г. John Galt не е знаел што на светот е имало племе "Бугари" /ако и што во творбата му се говори на некои места за Бугариjа/... Требело е уште малко време Бугарите да бидат преоткрити за световната jавност.

Па чоли, целата дискусија започна тако што ти рече ‘Сега да верваме на патеписците кои са очевидци? Насекаде тие виделе Бугари... току Македонци не виделе...‘ А сега велиш во 1811 во Софија, John Galt не е знаел што на светот е имало племе "Бугари". Не биле уште откриени. Па зборувал со луѓе таму, зошто не го информирале. Нели се работи за народност со јасен и непрекинат континуитет. По мене, неговата грешка се состои што зборувал со учени луѓе. А тие по дефиниција се декларираат како Грци, иако етнички тоа можеби не се. И тука има уште една илустрација за употребата на име Бугари - како класна дефиниција.

Има различити патеписци и нивните пишувања имаат различен квалитет, но една работа е јасна - тие даваат информација, но отприлика колку што дава еден tip of the iceberg. Секој човек е доволно комплициран да тешко да може да биде опишан во една книга, а камо ли маса луѓе....

(03-03-2011, 09:15 PM)TATAP Wrote: [ -> ]Zoografе,твоята изходна точка е "бугари-татари",т.е.-българите не са славяни,а ние сме! значи не сме българи!Да,ама би ли ми обяснил какво точно означава "славянин" според тебе.
До сега не съм намерил нищо по-различно от "Произхода на славяните е неизвествен".Няколко култури (археологически) са обявени за евентуално "славянски" и нищо повече!
"Славяноопределящият" ген всъщност е най-силно застъпен сред балтийските народи!

Не, никако! Каде гледаш Татари? Или било каква генетички mumbo-jumbo?

Изгледа или не сум јасен, pа ќе морам да се повторам. Потенцирам прво дека тоа име (Бугари) има различити, паралелни употреби. Паралелната употреба е и причина зошто упорно одбивате да го дефинирате терминот. Бидејки кај вас сакате да значи исклучиво едно: етничко/национално. Тоа е една работа.

Но многу поважно, главната поента ми е воколку дозволиме дека во целата маса на раја за време на турското постои концепт на народност, тогаш треба исто да се земе во предивид и диференцијацијата, таа постои, но не онака како што постои денес. Всушност во средниот век, главната идентификација не доаѓа толку од државата туку од селото, градот, провинцијата, кланот.Во тој пред преопородбата, смисол, ние можеме и да се викаме Бугари но за вас во Мизија ве велиме Шопи (или некое друго име). Тоа е втора работа.

Да, имаме врска со денешните Бугари од Мизија, но не заради Симеон или Иван Асен, многу повеќе поради 19/20 век, кога постои, како вели Arthur Bullard во еден одличен текст од 1920, "rapprochement" помеѓу Македонците и Бугарите. Ако баш бараш аналогији, пан-Бугаризам може да се спореде со пан-словенскиот покрет, или илирскиот (југословенски) покрет. Тоа е трета работа.

Е сега, зошто арчам време да објаснувам сето ова? Бидејки вашата исторографија го злоупотребува етнонимот Бугарин. Тоа само по себе не ме засега толку, меѓутоа ако го земеме тоа здраво за готово, испаѓа дека Македонците (пра дедо ми, пра баба ми, итн) направиле некаков грев и скршнале од некаков многу вековен пат. Што едноставно ем не е вистина, ем е навредливо. И демек не сме си ја знаеле сопствената историја, и сега уште бидејки не сакаме да признаеме дека сме биле Бугари од почеток на светот сме југозомби.
(02-03-2011, 10:38 AM)Kasnakovski Wrote: [ -> ]Климент товорил на български за българите. Какво е предал на Теофилакт, което се отнася до църквата?
Нищо.

Па Каснаковски (добродојде назад) , откаде знаеш дека кога пишува ‘предал на нас българите всичко‘ се работи за превод? Тоа е една хипотеза. Тое е едно. Но не мислев на оваа реченица, иако и тоа е легитимен пример. Примерот за кој јас зборувам е друго, кога во едно писмо ( за тоа и зборува во скенот кој го ставив) тој вели ‘јас сум Константинополец и чудно е да се каже, Бугарин‘. Ако не веруваш, ќе отидам до библиотека и ќе го снимам тој дел.
(02-03-2011, 01:38 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]Значи колега Zoograf,
Тешко да сме колеги - за жал овде каде живеам, историја и пишување по форуми не ги рани децата нити ја плаќа хипотеката. Има тука веднаш до мене седи еден колега, Бугарин од Варна, ама не верувам дека си тој. Тој упорно одбива да зборува за историја.

(02-03-2011, 01:38 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]ти потенцирааш дека бугар (бугарин) се употребува во контекстот на словен, т.е. бугар=словен.
Тогаш зошто во Атон (како дел од Егеjска Македониjа) има од 10-иот век два бугарски манастира - Зографски и Хилендарски (последниот српски, но во периодот од 17-и до 19-иот век е бугарски).
Патем нема ни трага од македонски манастир, ниту па некаков обид за основање на таков, а основачите на Зограф (каква ирониjа, нели) се токму трима бугари од Охрид - Аарон, Mojсеj и Jован!!!
Сега ако бугарин=словен би требало и Хилендарскиот да се вика бугарски, ама ете он е српски уште од 1198 година?!
Истото важи и за Св. Панталеjмон, коj е руски!
Чудно, зар не?Icon_wink
Добро. Од дваесет манастири, еден бугарски, еден срспки, еден грузијски, еден руски, останатото грчки. Очигледно е дека манастирите се поврзано со средновековни држави. Тоа што од тие стари држави се проектираат модерни нацији е друга работа. Значи други православни народи не постојат по твојата логика - Ермени, Украинци итн. Прашање на самоопределба се многу покомплексни од имање на манастир во Света Гора. Понатаму, веќе прашав: ако навистина се работи за национални/етнички држави, зошто Бугарскиот цар не изградил по некој манастир во Охрид? Нели архипескопијата беше бугарска?(03-03-2011, 10:09 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Прашање на самоопределба се многу покомплексни од имање на манастир во Света Гора. Понатаму, веќе прашав: ако навистина се работи за национални/етнички држави, зошто Бугарскиот цар не изградил по некој манастир во Охрид? Нели архипескопијата беше бугарска?
Почваме да се повтаряме Icon_wink
повтаряме се Icon_razz

(03-03-2011, 10:23 PM)TATAP Wrote: [ -> ]
(03-03-2011, 10:09 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Прашање на самоопределба се многу покомплексни од имање на манастир во Света Гора. Понатаму, веќе прашав: ако навистина се работи за национални/етнички држави, зошто Бугарскиот цар не изградил по некој манастир во Охрид? Нели архипескопијата беше бугарска?
Почваме да се повтаряме Icon_wink
повтаряме се Icon_razz
Исти/слични прашања, исти/слични одговори.
Repetitio est mater Studiorum.Icon_wink
(03-03-2011, 10:09 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]
(02-03-2011, 01:38 PM)Critical Mass Wrote: [ -> ]Значи колега Zoograf,
Тешко да сме колеги - за жал овде каде живеам, историја и пишување по форуми не ги рани децата нити ја плаќа хипотеката. Има тука веднаш до мене седи еден колега, Бугарин од Варна, ама не верувам дека си тој. Тој упорно одбива да зборува за историја.

Ако те навредувам, извини, имав предвид колеги форумџии, ништо повеке.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31