Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Македонци од Мала Преспа учествуваат на Балканскиот фолклорен Фе
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Vasil Sterjovski

Македонци од Мала Преспа учествуваат на Балканскиот фолклорен Фестивал во Измир