Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Уништени гробовите на Македонците во Албанија
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Vasil Sterjovski

Уништени гробовите на Македонците во Албанија(01-12-2010, 12:01 AM)Vasil Sterjovski Wrote: [ -> ]Уништени гробовите на Македонците во Албанија
Of-topic

Vasil Sterjovski, добредојде на форумот ти пожелува екипата на Котле