Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ТИТО СОРАБОТУВАЛ СО ХИТЛЕР
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: wuhog8Ql?format=jpg&name=900x900]

[Image: FLCEBYdXIAMfU7-?format=png&name=small]Сум напишал досега многу пати дека комунистите ке соработуваат, ке слугуваат секому само да се доберат до власт!!