Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Весник “Дедо Иван“
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Илегален весник на Кумановските комунисти печатен 1941 година
(Бр.3 од 15 Септември 1941)


[Image: scan0001.jpg]

[Image: scan0002.jpg]


Весникот го прикачвам да послужи како доказ дека во Куманово и покрај срската окуоцаија која траела преку 20 години, јазикот и писмото не се Српски!
[Image: scan0003.jpg]

[Image: scan0004.jpg]
[Image: scan0005.jpg]
[Image: scan0006.jpg]
[Image: scan0007.jpg]
[Image: scan0008.jpg]
[Image: scan0009.jpg]