Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: СИНА ПТИЦА
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Богоевски мисли дека изминатоот време ке му овозможи да лаже  без да биде откриена неговата лага, врзана за СИНА ПТИЦА. Јас ке презентирам официјални докумети кои ми беа достапни  со кои ке ја дематирам неговата лага.

[Image: 56sednica.02.png][Image: 56sednica.01.png]

Еве ги деловите во кои јасно е искажано дека комисијата утврдила и УСВОИЛА  заклучоци  дека при постапките во аферите “БУГАРСКИ ЛЕТОЦИ’, „СИНА ПТИЦА“ и „ДУВЛО“ , СДБ постапувала незаконски и неуставно!!

[Image: image.png][Image: 56-_01.jpg]
пс. оваа се само битните делови во продолжение ги имам прикачено целите дискусии.
[Image: 56sednica.1.png][Image: 56sednica.2.png][Image: 56sednica.3.png][Image: 56sednica.4.png]


[Image: 56sednica.5.png][Image: 56sednica.6.png]