Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Зошто никој не успеа да го демаскира Груевски ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Зошто никој не успеа да го демаскира Груевски ?

Бугарска војска .
Вежба на војска АБХО ставање гас маски

Поручникот :
Војско ставете маската

Војниците :
Ставаат гс маски

Поручникот :
Војско симнете маската

Војниците :
Симнуват маски

Поручникот :
Војник Никола Грујоф рекох да се симне маската

Војник Никола Грујоф
Ама Господин Поручник това нее маската

Поручникот:
еиссссс Грујоф да ти еба фацата