Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Александар Македонски на Грција
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Библиja... Свето Писмо на македонски јазик...Прва книга Макавејска......."......1. Александар Македонски, синот на Филип, кој тогаш веќе беше господар на Грција, излезе од земјата Хетим и го победи Дариј, персискиот и индискиот цар и се зацари место него..............http://agapi.mk/sveto-pismo/star-zavet/prva-kniga-makavejska/