Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Интервју со Господинот Смрдосав Крмакович Ѕинго
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Интервју со Господинот Смрдосав Крмакович Ѕинго

Нашата Редакција :
Господине Смрдосав вие сте најдолго во политиката во Макеоднија може да се рече дека сте политички диносаурус на што се должи вашето успешно долгогодишно па и деценско опстојување во политиката ?


Господинот Смрдосав :
Това е заслуга оти сам ја доследан на моите политичќи ставове .Ја сам од прв дан знајал и застапувал исти плитичќи ставове и у комунизмо и у капитализмо .

Нашата Редакција :
Но Господине Смрдосав како је то могуче и во социјализмот и денес во плурализмот да имате исти политички ставови .

Господинот Смрдосав :
Али сам ја у комунизмо много настрадал .Мен су ме комунистето много прогањали .Ја сам си бил сас моите Другаре овчаре и говедаре у планина и там су ме нашли комунистето И тад су ме уцењивани и вршили тортура на мене да ја станем њихов Другар али сам им ја рекал дека они мене неможет да ми бидет Другаре јер моите Другаре су останали овчали и говедари . И тад кад су видели комунистето да ја непопуштам ондак су ме направили Господин да бидем директор и да бидем у Социјалистичќио Савез на Југоаславија . И тако ја сам си бил Господин и у комунизмо и у капитализмо и никад не сам се мењал со моите политичќи ставове .

Нашата Редакција :
Дали Господине Смрдосав тоа значи дека се ограѓуете од комунистите и барате нивна лустрација .?

Господинот Смрдосав :
Тачно .Ја сам многу страдал од тероро на комунистето они са ме мен насилу направили Господин јер ја не сам сакал да бидуем њихов Другар јер мои Другари су били овчари и говедари .И за това ја се ограѓујем од комунистето јер ја сам Госодин и никад не сам бил Друагр сас њума .И они треба да платеф за свој недела што су вршили како је случај са мене .

Нашата Редакција :
Добро но Господине Смрдосав многумина ве обвинуваат дека заедно со СДСМ ја прававте неправедната приватизација па сега нели е така курвински од ваша страна кога сте во коалиција со ДПМНЕ целата вина да ја префрлата на нив оти нели вие сте еден од оние кој најмногу имаше ќар од таа и таква приватизацијата.?

Господинот Смрдосав :
Нее тачно това .Ја сам тад бил са њума али сам бил Господин а они са били Другаре .И ја не сам мењал мои политичќи ставове и затова сам бил са њума да си останем Господин а они да си бидеф Другаре .И тако они у таа приватизација са крали оти са комуњаре Другаре а ја сам бил Господин да створим сас мои десет прсте това што су они украли ја да спасем од њума .И нисам крал ни од радници јер су и радници били Другаре а ја сам бил Господин а радници су били авангарда значи су били Другаре а ја Господин . И тако у таа приватизација СДСМ –е то су били комуњари криминалци а ја сам бил Господин и ја нисам бил сас њим .

Нашата Редакција :
За крај Господине Смрдосав како последно прашање каде ја гледате иднината на Македонија .?

Господинот Смрдосав :
Али ето сад Другаро Путин обнавља Саветсќио Савез и ја мислим дека Маќедонија да биде саставни дел од Саветсќио Савез .И ондак они ќе си бидет Другаре а ја па ќе си останем Господин .