Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: ЗАДОЛЖУВАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.КонтраПлан


„Кога задолжувањето ќе го достигне плафонот, кога кредитирањето ќе престане, тогаш исчезнуваат и сите работни места кои зависеле од тие пари. Тогаш доаѓа до рецесија." - Лудвиг фон Мизес