Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО РЕВНОСЕН ЧУВАР НА ЕДНОУМИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМОТ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Мојот судски процес влегува во завршна фаза, затоа трешив да го прикажам текот на настаните по хронолошки ред.

Поднесов Кривична Пријава на 29.11.2007 година:[Image: krivicnaprijava1_zps17d5fca8.jpg]

[Image: krivicnaprijava2_zps65482b11.jpg]

[Image: krivicnaprijava3_zpsd007021c.jpg]


[Image: krivicnaprijava4_zpsb2efdb85.jpg]

[Image: krivicnaprijava5_zps724e6ddd.jpg]


[Image: krivicnaprijava6_zpsa8fbf867.jpg]

[Image: krivicnaprijava7_zpsfb140274.jpg]
Решението со кое се ОТФРЛА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА поради ЗАСТАРЕНОСТ.[Image: 873613001-1_zpse5b90875.jpg]

[Image: 873613002_zpsd9a742d6.jpg]

[Image: 873613002_22-1_zps26ab92b5.jpg]Одлукајта на Јавната Обвинителка Драгица Михајловска е флагрантен фалсификат.
Зошто тврдам дека е флагрантен фалсификат. Јавната Обвинителка Драгица Михајловска како последна Службена Белешка ја зема Службената Белешка од 18.11.1997 година што не е точно.
Имено последната службена белешка во моето досие е од 03.06.1988 година. Иако таа службена белешка била приложена како доказ, јавната обвинителка не ја прифатила:[Image: scan0325-2_zps1f21549d.jpg]
На отфрлената кривична пријава нема право на жалба. Морав да го искористам правниот лек кој ми беше посочен во решението за отфрлање на кривичната пријава.
А тоа е: ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОДИГАЊЕ ОБВИНИТЕЛЕН АКТ БЕЗ ДА СЕ СПРОВЕДУВА ИСТРАГА
[Image: krivicnaprijava11-1_zps9ead0244.jpg]


[Image: krivicnaprijava12_zpsec542c89.jpg]


[Image: krivicnaprijava13_zps75b9b474.jpg]


[Image: krivicnaprijava14_zps9a1caa6f.jpg]


[Image: krivicnaprijava15_zps7e6abafa.jpg]

Во декември 2008, 10 месеци по поднесувањето добивам известување од истражниот судија во кое бара точни адреси на обвинетит.[Image: izvestiezaadresi_zps42b24e98.jpg]
Јас во пријавата сум навел каде се вработени.
Имено, законот прифаќа достава на покана за на Суд на работно место (наместо на адреса на живеење), па во чен 115 вели: „Ако доставувањето се врши на работното место на лицето на кое треба да му се достави писменото, а тоа лице не се затече тука, доставувањето може да му се изврши на лице овластено за прием на пошта кое е должно да го прими писменото или на лице кое е вработено на истото место, ако тоа се согласи да го прими писменото.“ Значи проблемот со доставување на покани за сослушување не постоел од прв ден.

Покрај тоа што сум го исполнил условот од законот по член 115 јас пак испратив ПОДНЕСОК до истражниот судија во кој му дадов три адреси и го известив дека сум поднел барање до МВР да ми ги достават адресите на преостанатите обвинети.[Image: scan0548_zps0f62fb3d.jpg]
Барањето за адреси го упатив до минстрката лично.[Image: Document_19_zps8eb7f234.jpg]


Во август месец предметот го дават на друг судија, игра за да се одолговлече процесот.
На 08.04.2010 година, пратив писмо во коe барам да добиам информации за текот на случајот.


[Image: Document_25_zpse5ab817c.jpg]Истражниот судија Басотовa на 05.05.2010 година ме известува дека ПРАТЕНИ СЕ ПОКАНИ ЗА СОСЛУШУВАЊЕ!!


[Image: Document_26_zpsfa2e6c9c.jpg]


Бидејки од мај 2010 година, истразниот судија Басотова не ми даваа никакви информации за постапката, напишав барање до Републичкиот Судски Совет и до министерот за Правда. Писмата не можам ги пролижам имав мала хаварија на компјутерот и тие две писма настрадаа.

Одговор добив од РСС:


[Image: Document_31_zpsb98a5c93.jpg]


и од истражниот судија Басотова:


[Image: Document_32_zps5247d60f.jpg]


од министерот за правда Михајло Маневски недобив никаков одговор.
Бидејки бев незадоволен од одговорот на Републичкиот судски совет напишав повторно представка. моето незадоволство беше врзано за молкот на Републичкиот Судски Совет за отфрлањето на мојата кривична пријава со флагрантен фалсификат. На 29.08.2011 по електронска пошта ја упатив оваа преставка .


From: jordanpetrovski@hotmail.com
To: sudskisovetrm@gmail.com
Subject: XIII KИ.бр.261/08 прилог бр.3
Date: Mon, 29 Aug 2011 20:12:41 +0200[Image: Document46_zps592bea1c.jpg]


[Image: Document47_zpsf921570a.jpg]


Во писмово истражниот судија Басотова бара да ги доставам адресите на обвинетите !!!???[Image: Document_32_1_zpsf84bdde7.jpg]


Истражниот судија Басотова, во писмото од 08.05.2010 година ме известува дека ПРАТЕНИ СЕ ПОКАНИ ЗА СОСЛУШУВАЊЕ.


[Image: Bosotovaodgovor1_1_1_zps5b3cd350.jpg]Што може да се заклучи освен јасна намера да се опструира предметот.

Морав да упатам повторно барање до МВР да ми ги даде адресите.[Image: Document_35_zps78430817.jpg]
Играта на толкување на законот по сопствена волја на вработените продолжи. Од МВР добив два одговора: во едниот дека НЕМОЖАМ да ги добија адресите[Image: Document_36_zps1f0274b0.jpg]Во вториот одговор добив две адреси?[Image: Document_38_zpsd1592a06.jpg][Image: Document_39_zps320388cd.jpg]


Пратив известување до истражниот судија.
[Image: Document5_zpsfcb1ee06.jpg][Image: Document6_zps046b2e38.jpg]
Иако судот можеше да ги достави поканите на обвинетите на работните места или да ги побара адресите од МВР по службена дожност тоа тие не го правеа, за да се осигурам и јас упатив барање преку социјалните мрежи и за неколку дена ги добив ТОЧНИТЕ адреси. Сега веке и "проблемот" со адресите беше надминат.
[Image: Document42_zpsbe3965ba.jpg][Image: Document43_zps2c12dda2.jpg]Републичкиот Судски Совет не ми одговори во предвидениот рок. Се јавував неколкупати по телефон да интервенирам. Конеѓно кон крајот на октомри со одговор ме удостои Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова. Разговорот го снимав:
Најинтересен е крајот на снимката. На крајот на снимката, Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова се обраќа кон некој, по се нејзин предпоставен и му вели "ЗАТОА ВЕ ПРАШАВ ШТО ДА МУ КАЖАМ". Ако постапката на Републичкиот Судски Совет била според законот, дали ке треба да бара совет што да ми одговори/каже. Одговорот ке беше многу едноставен, ке се повикаше на член од правилникот за работа на РСС и ке одговорот ке го добиев во писмена форма.
Транскрипт од разговорот со Госпоѓата Државен Советник, Виолета Арнаудова. На англиски е. На Македонски ке го направам деновиве.
[Image: Document51_zps85286020.jpg]


[Image: Document52_zpsda9e0736.jpg]


[Image: Document53_zpsb771dc9f.jpg]
Pages: 1 2