Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Во Светот на Духовните -Христовиот Закон
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Во Светот на Духовните -Христовиот Закон

Меѓу духовните луѓе владеат и духовни правила и Закони

1 Коринќаните 2:15 Духовниот човек пак, испитува сè, а него никој не го испитува,

Римјаните 7:14 Зашто знаеме дека Законот е духовен,

2 Коринќаните 5:10 зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд,

Римјаните 2:18 кој ја знаеш Неговата волја и, поучен од законот, знаеш да го избереш подоброто

Галатите 6:2 Носете ги бремињата еден на друг, и со тоа ќе го исполните Христовиот закон!

Христовиот Закон е духовен Закон според чии правила и казнени одредби ќе бидат судени или наградени духовните луѓе .
Меѓу духовните – бесмртни луѓе владеат духовни правила -Закони а во нов Завет опишани како Христиов Закон .

Според истиот Закон ќе бидат судени и сите други луѓе кој Библија ги класифицира во две групи како 1) антидуховни – Зли луѓе настроени да им наштетат на другите луѓе кој создаваат практикуваат и одобруваат антидуховни закони и 2) недуховни луѓе ситна боранија каде припаѓаат широките народни маси , работнички класи итн кој неможе да се класификуваат како духовни или антидуховни но кај кој преовладува рамнодушноста или злобата а најмногу кукавичлукок итн .

Дефиниција :
Библијата гарантира дека сите луѓе на овој свет ќе бидат судени според духовните Закони а не според човечки закони од типот на Римски Закони или граѓански закони било кој други од луѓето измислени закони .

Но за да можеме да ги разбереме треба најпрво да разјасниме-дефинираме што е тоа духовност и како каква ја поима подразабира самата Библија и духовните луѓе што ја пишувале и практикувале .


1)Духовност -дефиниција


Дефиниција за Духовност :

Се она што ги подобрува-унапредува меѓучовечките односи до степен на елиминација на конфликтите меѓу луѓето и доведува до состојба на мир-безконфликтни меѓучовечки односи е Духовност .

Притоа самата Библиска дефиниција за Духовност разграничува три нивоа -степени на Духовност според кој се определува и одговорноста и според кој се утврдува дали навистина постои Духовност .
а)
Па така како најодговорни се земаат тие што пишуваат Закони од причина создаваат Закони – сиситемски решенија кој ја дефинираат општествената свест на заедницата а со тоа го дефинирале и степенот на духовност во едно општество .
б)
Како втори се земаат оние што го личното однесување даваат пример за другите а со тоа влијаат врз нивните лични одлуки.
в)
Како трети се земаат оние што со личното изјаснување или присуство подржуваат или неподржуваат некој настан а тоа им се зема како соучесништво без разлика дали тие лично ги сториле делото бидејќи недвосмислено искажале намера.

Или накратко кажано Духовноста е СТРЕМЕЖ-ТЕЖНЕНИЕ кон повисока општествена свест на секој поединец посебно и цела зедница заедно.
Библијата дефинира познава и признава Духовност исклучиво само во областа на меѓучовечките односи .Никаква друга духовност не се признава .

Тоа што Православието си измислува улавштии дека архитектонските градби – “ цркви “ се некаква духовност е чиста глупост . Каменот малтерот , уметничките цртежи не се никаква духовност . Тоа се дела на уметници . Нее спорно дека уметнците имаат полно право да си ги изразат талентот да создаваат уметнички дела но придавање на некакви “духовни“ или надприродни значенија на нивните дела кој имаат визуелно естетски ефекти недоаѓа предвид . Камен , малтер , цигли итн се материјали кој се користат во градежништвото и немаат никаква врска со духовноста . Исто така и сликите-иконите и разни иконостаси резби се само предмети за внатрешна декорација на просторот и немаат никаква врска со никаква духовност Духовноста е поврзана исклучиво со меѓучовеќките односи и нема врска со мртвата природа ниту со слики ниту со градежни материјали итн .
Павле прави еден исклучок па спомнува духовни песни :
Ефешаните 5:19 зборувајќи си со псалми, химни и духовни песни
Што нее спорно ниту е спротивно на дадената дефиниција бидејќи :
Духовни – идеалистички песни навистина постојат и тие се познати како народно-патриотски а ги има и кај војската каде се величаат јунаците од минатото кој треба да им послужат како пример кој треба да се следи и за кревање на борбен морал итн . Духовните песни очигледно е дека се поврзани со меѓучовечките односи .
Хорското пеење во православието нема никаква врска со никаква духовност туку е многу слично со денешниот турбо-фолк каде е битна музиката а текстот секако никој не го разбира а и оној што се потрудил да го разбере стопати се покајал поради тоа .Следствено духовните песни кој ги креваат моралните вредности и борбен морал биле и се духовно наследство кај секој народ . А тоа што Православието го нарекува духовно наследство нема враска со никаква духовност и неможеда биде духовно наследство . Тоа може да има некаква археолошка архитектонско градителска и ликовна вредност – ликовно творештво но никогаш немало и ќе нема никаква духовна вредност ниту има заеднички допирни точки со духовноста .

2)
ДОКАЗИ :

А) Еве дека Духноста е стремеж-тежнение кон повисока општествена свест преку лична надградба на секој поеднец посебно и сите заедно

Римјаните 14:19 И така, да се СТРЕМИМЕ кон она што е за МИР и за ЗАЕМНО НАДГРАДУВАЊЕ!

1 Петар 3:11 нека е скраја од злото и нека прави добро, нека бара МИР и нека се СТРЕМИ кон него;

Лука 2:14 "Слава на Бога во Висините и на земјата мир меѓу луѓето кои се по Неговата волја!"

Исаија 33:5 Возвишен е Господ, Кој живее ВО ВИСИНИТЕ ; Он ке го исполни Сион со суд и правда.

Јов 25:2 "Власт и страв има во Него; Он создава мир во Своите висини!

Во висините ...не треба да се замаат високи пожаникарски скали или да се гради вселенско летало да се достигнат Висините туку ...висока општествена свест .

Како што може да се види никаде под Дух не се поима никаква замаглена аветињаска утвара некаков Каспер туку во цела Библија под поимот дух се поима – Идеал -стремеж – тежнение кон повисока општеставена свест како резултат на кој би настапила сосотојба на мир-безконфликтни меѓучовечки односи .
Кај Православието поимот дух сеуште нее разјаснет ..всушност според нивно кажување за да се разбере требало да се заврши богословски факултет а тие што завршиле таков факултет потоа стануваат ...вечно несватени душички .
Ги мафтаат луѓето дека духовност бил каменот малтерот , стаклото уметничките слики ...глупости невидени.
Б ) Еве за Законопишувачите и сите што на било кој начин учествуваат во донесување на Законски регулативи и правила .
Римјаните 15:33 А Бог на мирот

Римјаните 16:20 А Бог на мирот

Исаија 33:22 Зашто Господ е наш судија, Господ е наш ЗАКОНОДАВЕЦ, Господ е наш цар: Он ке не спаси.

Јаков 4:12 Има само ЕДЕН ЗАКОНОДАВЕЦ и Судија, Оној Кој може да спаси и да погуби. А кој си ти што го осудуваш ближниот?
Исаија 10:1 Тешко им на оние што СОЗДАВААТ неправедни закони и пишуваат остри решенија,
Па како што може да се прочита НАПИСМЕНО сите создавачи на Законски решенија се предупредени дека ПРВИ ќе бидат повикани како најодговорни оти со носењето на Закони влијаеле врз животите на другите луѓе а самите закони го детерминирале ограничиле нивото на Духовност – степенот на општествена свест кај луѓето . А штом е дадено НАПИСМЕНО ....е нема незнаев нечув неразбрав никави оправдувања ниту жалби ниту молби не се прифаќаат . Библиската гаранција е дека овие ќе бидат први повикани на СУД да дадат отчет .
Под создавачи на Закони не се само на правниците кој ги составуваат законите туку и на политичката сила која ја има власта .Законите се израз на политичката сила- власта .Па така одговорни се политичарите тие што ги гласаат законите тие што ги создаваат законите и сите оние кој на било каков друг начин учествувале и влијаеле во нивно креирање .Никој нее амнестиран оти овие ги имале и инструментите на државата за присилно спроведување на законите кој ги донеле а кој другите луѓе мораат да ги почитуваат .Ако пишувале Закони со кој се создаваат конфликтни меѓучовечки одности без разлика дали пропишувале жестоки казни за вештачки привидно-насилно да одржува некаков привиден мир ќе ги трпат сите можни последици како најодговорни за сите конфликти предизвикани од нивните закони .Ќе одговараат за секој поединечен случај за секој човек на кој нивните закони му го загорчиле животот .
2)Еве за оние којдаваат личен пример
а) за законодавците -оние што создаваат закони
Исаија 10:1 Тешко им на оние што СОЗДАВААТ неправедни закони и пишуваат остри решенија,
Јован 4:24 Бог е Дух,
Второзаконие 32:4 Он е тврдина; делата Божји се вистина, а сите патишта Негови се ПРАВЕДНИ ; Бог е верен и неправда нема (во Него); Он е ПРАВЕДЕН и вистинит;
Осија 8:12 Му напишав важни закони, но тој ги сметаше за туѓи.
Исаија 33:22 Зашто Господ е наш судија, Господ е наш ЗАКОНОДАВЕЦ, Господ е наш цар
Ефешаните 5:1 И така, угледајте се на Бог,
Јасно е :
Законодавците требада се угледаат на Бог да им стане Дух-Идеал и да не пишуват неправедни закони ниту жестоки осуди за насилно одржување на таквите неправедни закони кој создаваат неправедно општество .Во спротивно тие се директно најодговорните за сите крвопролевања и несреќи на луѓето кој ќе ги предизвикаат нивните закони .
б) за институции – организации приватни или државни и поедници
Јован 13:15 зашто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив Јас.
2 Солунците 3:7 Навистина, сами знаете како треба да нè имате за пример, зашто ние не се однесуваме неуредно меѓу вас,

2 Солунците 3:7 Навистина, сами знаете како треба да нè имате за пример, зашто ние не се однесуваме неуредно меѓу вас,

2 Солунците 3:9 Не затоа што немавме право на тоа, туку за ние самите да бидеме пример што ќе го следите.

Јован 12:26 Ако некој Ми служи Мене, нека Ме следи; таму каде што Сум Јас, таму ќе биде и Мојот слуга. Ако некој Ми служи Мене, него Таткото ќе го почитува.

1 Тимотеј 4:12 , туку, биди им пример на верните во говорот, во поведението, во љубовта, во верата и во чистотата!

Јован 21:22 Исус му рече: "Ако сакам тој да остане додека не дојдам, што те засега тоа тебе? Ти следи Ме

1 Петар 2:21 Зашто за тоа сте повикани, бидејќи и Христос страдаше за вас и ви остави пример, та и вие да врвите по Неговите стапки.

Како второповикани на одговорност по прашањето на Духовноста се оние што со личниот пример сопствените постапки привлекле или одвратиле други луѓе а со тоа влијаееле врз мирот-безконфлитите меѓучовечки одности .
3) Соучесништво , поттикнување
Јован 19:15 Но тие викаа: "Убиј Го, убиј Го! Распни Го!" Пилат им рече: "Bашиот Цар ли да Го распнам?" Првосвештениците одговорија: "Ние немаме друг цар, освен цезарот!"
Матеј 27:1 А кога се раздени, сите првосвештеници и народните старешини се советуваа против Исус, за да Го убијат.
Јован 11:53 Така, по тој ден се договорија да Го убијат.
Лука 23:21 но тие викаа, повторувајќи: "Распни Го! Распни Го!"
Дела 7:52 Кого од пророците не го гонеа вашите татковци? И ги убија оние, кои однапред го навестуваа доаѓањето на Праведникот, чии ПРЕДАВНИЦИ И УБИЈЦИ СЕГА СТАНАВТЕ ВИЕ ,
Лука 19:47 И поучуваше секој ден во Храмот. А првосвештениците, закониците и народните првенци гледаа како да Го погубат.
Дела 13:50 Евреите ги ПОТТИКНАА угледните, побожните жени и градските првенци, и поттикнаа гонење против Павле и Барнаба, та ги изгонија од нивната област.
Како третоповикани на одговорност по прашањето на Духовноста се сите оние што земале диртно или индиректно учесво во некој настан без разлика дали лично го сториле делото или се изјасниле одобриле/неодобриле или поттикнале – подбуцнале-нас’скале други луѓе да се стори делото а со тоа влијеле по прашањето на мирот-безконфликтните меѓучовечки односи и по прашањето на духот-стремежот кон повисока општествена свест која со себе носи мир меѓу луѓето
3)
Разлики меѓу Духовните Закони и измислените човечки закони
За да се разбере суштината на разликите меѓу Христовиот Духовен Закон и човечките измислени закони од типот на Римските закони или денешните како што се нарекуваат современи граѓански закони кој се модифицирани Римски Закони ќе разгледаме еден ваков пример :
Заради зголемување на профитот – ќарот да се зголеми купчето пари на газдата -те од фирма се отпушта вработен . Тој човек останува на улица а ете има и 4 члено семејство кое живеело од негова работа . Човекот доведен до безизлез зема пиштол или друго оружје и за да им ги скрати маките на семејството ги убива а накрајот и себеси .
Тоа е примерот .
Е сега за истиот пример кој се разликите :
а ) според човечките измислени закони
Според Современите граѓански Закони ( произлезени од Римските робовладетелски Закони ) случајот е јасен ...како се вели има “чист случај“ . Се констатира несреќен случај со 5 жртви .Виновници непостојат и нема против кого да се подигне кривична одговорност .Случајот е решен и затворен како неспорен .
б)ако истиот случај се случел во Византија или средновековието
Според Православието ( кое било поддршка на Римските робовладетелски закони ) и Христијанството ВИНОВЕН е човекот што се самоубил дури и претходно да не ги убиел членовите на своето семјство . Не смеел да се самоубие оти треба да биде роб до последен здив а семејството да го остави да биде предмет на изживување од другите луѓе ....ако имало девиојчиња ќе биле проститутки ако машки ќе биле робови .Бидејќи човекот е Виновен се одредува казна иако е мртов а тоа е дека се забранува погреб и се остава мртвото тело да биде храна за животните .
в) Истиот случај според Христовиот духовен закон
Според Христовиот Закон има чист случај на 5 кратно убиство со умисла .
Се подига обвинение за кривично дело – грев за смислено 5 кратно убиство со умисла .(самоубиството не се признава туку се смета за смислено убиство )
На обвинителна клупа ќе бидат приведени :
Први кој ќе одговараат под обвинение за 5 кратно убиство со умисла ќе бидат Законодавците , политичари , владетели ,(законодавството е израз на политичката волја ) секој оној кој учествувал во донесување на такви закони кој даваат такви права да се поигрува со човечки животи па така и со овој случај го довеле човекот до безизлез па морал така да направи .Според Христовиот Закон сите претходно наведени се Виновни за 5 кратно убиство со умисла . Злонамерно донеле такви закони иако се знае дека со такви закони ќе има Последици - човечки жртви .Нема оправдување оти ги поткачува член од Христов Закон :
Исаија 10:1 Тешко им на оние што СОЗДАВААТ неправедни закони и пишуваат остри решенија,
Втори кој ќе одговраат под истото обвинение за 5 кратно убиство со умисла ќе бидат газдите , менаџери , акционери и сите што поради алчност злонамерно го оставиле без средства за опстанок па човекот од очај морал да го стори делото . Виновни според Христовиот закон според член :
мудрост сирахова 34
21 - Лебот на сиромасите живот е за нив: кој им го одзема како крв да пролева.
22 - Кој му ја одзема прехраната на ближниот - тој го убива; а крв пролева, кој на наемникот му ја одзема наградата.
Еремија 22:13 Тешко му на оној, кој гради своја кука со неправда, и свои соби - со беззаконие, кој го присилува ближниот свој да му работи без награда и не му дава плата,
А вакум 2:9 Тешко му на оној, што се лакоми кон неправедни печалби за домот свој, за да го изгради домот свој на високо и така да се запази од раката на злото.
Трето -oбвинети за истото кривично дело – грев 5 кратно убиство со умисла се сите соучесници а тоа се разни институции од типот на Православието со сите негови вработени , како и сите оние кој допринеле со своја подршка за носење и на такви закони и одобрувале вербално со петиции итн нивно практикуање целосно свесни за сите можни последици кој таквите закони ќе ги предизвикаат па дури и се согласуваат да има такви жртви оти тоа им доаѓа како забава и лечење на комплекси .
Исаија 5:20 Тешко им на оние, кои злото го нарекуваат добро и доброто - зло, темнината ја сметаат за светлина, и светлината - за темнина, горчливото - за слатко, а слаткото - за горчливо!
Лука 11:46 Тој пак им рече: "Горко ви вам - законици, зашто ги товарите луѓето со бремиња што тешко се носат, а вие самите ни со прст не се допирате до бремињата
Е ова е точно оти луѓето го губеле имотот и станувале робови во феудализамот со одобрение на Правсоалвието кое засебе си барало специјален статус да не плаќа даноци и да не му се конфискува имотот како на другите луѓе од кој и го крадело имотот.
Еве за феудализмот кој како главна идеологија го имал токму Православието
Исаија 5:8 Тешко ви вам, што притурате кука кон кука, што присоединувате нива кон нива, така што за другите да не останува место, како да сте само вие населени на земјата!
Лука 12:48 А оној кој не знаел, а направил нешто што заслужува камшикување, ќе биде малку тепан. Од секој, кому му е дадено многу, многу ќе се бара, а кому му е доверено многу, од него ќе се бара уште повеќе."
Нели Православието вели дека е “духона власт “со тоа најмногу од него ќе се бара .
Ајде да видием што кажува Исус за Православието :
Јован 7:49 Туку, ПРОКЛЕТ Е ОВОЈ НАРОД , ШТО НЕ ГО ЗНАЕ Законот."
како бе да нее некоја грешка во превод ајде на други преводи :
Ајде истото на Бугарски
49 Но това простолюдие, което не знае закона проклето е.

Ајде истото на српски
49 Него народ овај, који не зна закон, проклет је.

Ајде истото Руски превод
49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.
Ајде истото Украински превод :
49 Та проклятий народ, що не знає Закону!
ПРОКЛЕТ = Дисквалификуван од можноста – трката за вечен живот поради непочитување на законски одредби А како ќе ги почотуваат кога и не ги знаат Правславоето ги дупи дека е доволно да лижат стакла -икони да крстат ... абе глупости кој никаде никој не ги бара туку овие самите си ги измислуваат .
А ете Православието наместо народот да го научи на Законот тоа Злонамерно веќе со векови си игра ташак со него . Им раскажува бапси прикаски , смислува улавштии се букавлно се прави но не и тоа што се бара од него .......да им го објасни на луѓето Мојсеевиот и Христовиот Закон според кој верниците кога веќе веруваат ќе бидат судени и според кој може да добијат осуда или награда Е ТОА НИКОГАШ НЕ ГО ПРАВЕЛО .
Но што може и да се очекува од една криминална злосторничка организација .
Ако чекаш криминалец да те спашава ...чекај ..спасен ќе бидеш.
Православието и сите негови вработени и активни членови ( свештенство и монаси ) се виновни за милијони убиства . Овие ќе окапат мувла ќе фатат по судниците додека бидат судени за секој поединечен случај .
Дефиниција за разлика меѓу Духовните и човечките -антидуховни Закони
Кај духовните закони предмет на осуда нее Последицата туку секогаш Причината
( предмет на осуда се сите кој допринеле ( без разлика на нивниот број ) да се случи 5 кратното убиство закое се Виновни ) . Човекот кој извршил самоубиство и им ги скратил маките на семејтвото нее виновен туку виновни се сите други кој го довеле во таква безизлезна состојба што го принудиле на таков чин .
Според човечките - антидуховни (римски граѓански и сите други ) предмет на осуда е Последицата а никогаш Причината .
(предмет на осуда е човекот што се самоубил и им ги скратил маките на неговото семејство а сите други кој директно или индиректно допринеле човекот да нема друг излез освен самоубиството самите себеси се амнестираат од било каква одговорност )
Доказ за дефиницијата :
Евангелие по Матеј 13
41 – Ќе испрати Синот Човечки Свои ангели и ќе ги соберат СИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ на гревот од Неговото царство, и оние што вршат незаконски дела,
42 – и ќе ги фрлат во вжарена печка; таму ќе има плач и крцкање со заби.
Исказот на самиот Исус Христос ја потврдува вистинитоста точноста на Дефиницијата дека кај Христовиот Духовен Закон виновни за кривичните дела – грев се Причините (Причинителите ) а не тие што се јавуваат како Последица .
Заколучок :
Православието како Анти Христијанство никогаш немало никакви духовни вредности туку ширело АнтиДуховност . Никогаш не ги подобрувало-унапредувало меѓучовечките односи туку токму спротивното цело време ги уназадувало . Разликата помеѓу Православието и земските власти е што Православието е поекстремно од нив во осудата на луеѓто ( последицата и никогаш на причината ) и што е многу поалчно за материјални богатства .

4 ) Историјат на Христовиот Закон
исторјата на самиот Христв Закон може да се подели на неколку етапи и тоа :
а)
До смртта на Мојсеј значи време на водство-лидерство на Мојсеј
Според Библијата Христовиот закон за првпат им бил понуден на Ереите кој Мојсеј ги извел од Египет нo овие одбиле да го спроведат .Тоа било 1300 год пред Исус значи 3300 години од денес .
И тоа го кажува и самиот Нов Завет :
1 Коринќаните 10:
1 Не сакам да ви биде непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето
2 и сите се крстија во Мојсеј, во облакот и во морето;
3 и сите јадеа иста духовна храна;
4 и сите пиеја иста духовна напивка; зашто пиеја од духовната Карпа, која ги придружуваше, а Карпата беше Христос.
5 Но Бог не беше задоволен со повеќето од нив, и беа погубени во пустината.

Римјаните 5:14 Смртта, пак, царуваше од Адам до Мојсеј
Како казна за тоа биле одведени во пустина со цел да бидат ликвидирани- целосно истребување .Но Мојсеј мољакал да не се истребат сите па така после 40 години кога испоумреле повеќето од тие на кој им бил понуден Христовиот Закон поради неспремноста и на нивните деца да прифатат таков Закон во такви услови Мојсеј направил редукција на Христовиот закон го преполовил па таквиот закон познат и како Мојсеев бил ПолуДуховен .
Второзаконие 9:
12 и ми рече Господ: ‘Стани, оди си поскоро оттука, зашто твојот народ, што го изведе од Египет, се разврати многу брзо; тие се отстранија од патот, што им го заповедав; тие си направија идол.‘
13 И ми рече Господ: ‘Јас ти говорев еднаш и двапати: го гледам тој народ, ете, тој е народ жесток;
14 остави Ме да ги уништам и да го избришам името нивно од под небото, а од тебе да направам народ поголем, посилен и помногуброен од нив.‘
25 И Му се молев на Господа, Го молев четириесет дена и четириесет ноки, бидејки Господ сакаше да ве истреби;

Е сега колку пари толку музика - каков закон таква награда
За Мојсеевиот полудуховен Закон следи и соодветна награда :
Ефешаните 6:
2 "Почитувај ги својот татко и мајка (тоа е првата заповед СО ВЕТУВАЊЕ )
3 за да ти биде добро и за да живееш долго НА ЗЕМЈАТА!
Тоа е целото ветување .
За Мојсеевиот полудуховен закон нема ветување за вечен живот
Но самата награда (иако изгледа разочарувачки ) иако нема ветување за вечен живот нуди гаранција ако правилно се спроведува дека спроведувачите нема да бидат казнувани со најстроги казни после смртта туку како полудуховни ќе бидат уништени како никогаш и да не постоеле без судења без малтретирања .
Ваква гаранција за Православието кое ги нуди Римските робовладетелски АнтиДуховни закони НЕМА Токму спротивното цело време имаат закана за најжестока казна .Истото е и за денешните граѓански закони .
Б)
Втора фаза од Мојсеј до Исус Христос времетраење од 1200 години познат како време на Пророците
Пророците после Мојсеј не само што ги предвидувале настаните туку работеле и една друга работа а тоа е континуирана надградба на Мојсеевиот полудуховен Закон .
И така пророците се менувале секој додавал надградби на Мојсеевиот полудуховен закон за пред 2000 години сите севозможни надградби веќе биле запиашани но немале Законска сила .Се сметало дека Мојсеевиот закон си е Закон а другите – пророците дека се онака само за поука и изучување .
Меѓутоа ако на Мојсеевиот Закон му се додадат сиоте надградби од Пророците кој би станале негов составен дел тогаш се добива .......Христовиот Закон уставри истиот закон кој Мојсеј им го понудил на нивните предци но овие одбиле да го спроведат .
Дефинниција :
Мојсеев полудуховен Закон плус сите надградби од пророци се добива Христовиот целосно духовен Закон
И ова го потврдил и самиот Исус .
Матеј 11:13 зашто сите пророци и Законот пророкуваа до Јован;
Матеј 5:17 "Немојте да мислите дека дојдов да ги укинам Законот И ПРОРОЦИТЕ ! Не дојдов да ги укинам, туку да ги исполнам
Со ова самиот Исус јасно кажал дека ерата на пророците кој со векови ги давале надграбите на Мосјеевиот Закон е конечно завршена .Како што може да се види самиот објавил дека не го укинува Мојсеевиот полудуховен Закон туку кон него ги вклучува и сите севоможни надградби така што се добива еден комплетно духовен Закон .
Немало потреба од понатамошна надгрдба на Мојсеевиот закон бидејќи сите надградби веќе биле дадени но Евреите не ги прифаќале како составен дел од Мосеевиот Закон . Надградбите немале Законска сила и никој немал обврска да ги спроведува .Но со доаѓањето на Јован и Исус пред 2000 години ерата на пророците кој ги дале и сите севозможни надградби на Мојсеевиот полудуховен Закон конечно завршила .
в) Третата фаза е :
Времето на Исус и Апостолите пред 2000 години но ДО смртта на Исус
Мојсеевиот Закон е полудуховен н бидејќи многу работи решил ( смртна казна за робовладетели , за оние кој скусувале ден за одмор во неделата , забранил лихва , камата , хипотека итн . Но многу работи ги оставил само како напомнати без да ги дефинира конкретизира како кривични дела – грев .
Исто така многу работи од Мосеевиот полудуховен Закон кој немале врска со духовноста биле исфрлени на пример како што жртвувањата:
Вака :
Мудрост Сирахова 35
1 - Кој законот го извршува, тој жртвите ги умножува, а кој заповедите ги држи - жртви за спасение принесува.

2 - Кој благодари, брашнени жртви прави, а кој прави милостина - пофална жртва принесува.
И дека ова станало составен дел од Христовиот Закон кажува и самиот Исус и апостолот Павле :
еве дека Исус кажал :
Матеј 12:7 Ако знаевте што значи: 'Милост сакам, а не жртва', немаше да ги осудите невините,
А еве и од Павле :
1 Коринќаните 8:8 Меѓутоа храната не нè прави угодни на Бог: ниту губиме нешто, ако не јадеме, ниту добиваме нешто, ако јадеме.
Дека тој дел од Мојсеевиот полудуховен закон е отстранет :
Евреите 9:9 кој е симболичен приказ за сегашното време, според кој се принесуваат дарови и жртви, кои не можат совршено да му ја исчистат совеста на оној кој ги принесува
Јасно е :
И Исус и апостолите кажуваат дека Мојсеевиот полудухоен Закон бил надграден со сите севозможни духовни надградби од пророците .Со тоа е добива комплетен духовен Закон . Тоа е истиот закон кој и Мојсеј им го понудил но Евреите одбиле да го спроведат . Тој комлетен духовен Закон е Христовиот Закон .
Во Христовиот Закон надградбите од пророците имаат законска сила . Стануваат членови на Христовиот закон .
Но Христовиот Закон сеуште не бил стапен на сила ( по ново кажано не бил објавен во Службен Весник )
г)
Четврта фаза
Времето на апостолите после смртта на Исус и после нив се до крајот на светот
Христовиот Закон кој го проповедал и самиот Исус се додека бил жив не бил стапен на сила .
На сила стапил после неговата смрт и воскресение
Вака :
Евреите 9:16 Зашто, каде што има завет потребно е да се докаже и смртта на заветувачот.
Евреите 9:17 Имено, заветот станува полноважен ПО СМРТТА а никогаш не важи додека живее заветувачот.

Евреите 7:12 Имено, кога се променува свештенството, неопходно се променува и Законот.
Евреите 9:11 А кога Христос се јави како Bрховен свештеник на идните добри нешта, преку посовршен Шатор, неракотворен, односно, кој не е од ова создавање,
Тоа е тоа .
Христовиот комплетно духовен Закон после неговата смрт и воскресение СТАПИЛ НА СИЛА .
Овој Закон го практикувале апостолите и Христијаните .
Христовит Закон ги задржал принципите на Мојсевиот Закон поточно не ја осудува последицата туку причината .
Мојсеј одредил смртна казна за робовладетелите , ускратувачи на работи права на луѓето , итн
Сето тоа го задржал Христовиот Закон само што ги вметнал и надградбите од пророците кој некој веќе ги споменавме :
Мудрост Сирахова 34

21 - Лебот на сиромасите живот е за нив: кој им го одзема како крв да пролева.
22 - Кој му ја одзема прехраната на ближниот - тој го убива; а крв пролева, кој на наемникот му ја одзема наградата.
Еремија 22:13 Тешко му на оној, кој гради своја кука со неправда, и свои соби - со беззаконие, кој го присилува ближниот свој да му работи без награда и не му дава плата,
Исаија 5:20 Тешко им на оние, кои злото го нарекуваат добро и доброто - зло, темнината ја сметаат за светлина, и светлината - за темнина, горчливото - за слатко, а слаткото - за горчливо!
Лука 11:46 Тој пак им рече: "Горко ви вам - законици, зашто ги товарите луѓето со бремиња што тешко се носат, а вие самите ни со прст не се допирате до бремињата
Исаија 10:1 Тешко им на оние што СОЗДАВААТ неправедни закони и пишуваат остри решенија,
итн итн лесно се составуваат од записите на пророците
Добиен е еден комлетен духовен Закон кој за разлика од антидуховните закони ( од типот на Риските или граѓанските закони ) не ги осудува последиците туку Причинителите на гревот – кривичните дела .
И тоа го гарантирал самиот Исус :
Матеј 19:24 И пак ви велам: Полесно и е на камилата да помине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Божјото царство.
д)
Петта фаза
После прогоните и масовните истербувања на цели народи 300 -тата година со појавата на Православието – АнтиХристијанството кое исто така Христијаните ги сметало за еретици може да се каже дека Христијанството целосно замира .
Но Христовиот закон важел и ќе важи до крајот на светот и според тој закон ќе биде суден секој човек на земјата .
За последен пат Христовиот Закон стапил на сила 1950 годнина на простори на бивша СФРЈугослевија познат и како Самоуправни Закони .
Па така :
Кај Мојсеев Закон процент на духовен преклоп во однос на Христов Закон е 50 проценти и како за полудуховен Закон нема ветување за вечен живот
Кај Исламски Шеријат процент на духовен преклоп во однос на Христов Закон е 60 ( поголема сеопфатност но и не ги оправдува причинителите по секоја цена ) проценти и како за полудуховен Закон нема ветување за вечен живот
Кај православие како антихристијанство кое на луѓето им ги подметнува Римските антидуховни закони ветување Пекол
Католицизам исто ветување како и православие Протестантизам иако отишол најдалеку во демократизација и хуманизација сепак неспроведувањето на полудуховни или Христов духовен закон а препорака за антидуховни закони имаат ветување пекол
Тоа им го кажал и Апостолот Павле па немаат оправдување :
Галатите 1:9 Како што рековме порано и сега пак велам: ако некој ви проповеда евангелие, покрај она што го примивте, нека биде проклет!
Кај Самуправните Закони од 1950 до 1990 год на простори на екс СФРЈ процент на духовен преклоп во однос на Христов Закон е 90 проценти па со тоа го исполнил неоходниот критичен минимум и ИМА ВЕТУВАЊЕ ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ .
За самоуправните духовни Закони и такви (самоуправни ) духовни општества Самиот Бог издал ДВОЈНА ГАРАНЦИЈА ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ .
Евреите 6:
13 Навистина, кога Бог му даде ветување на Авраам, немајќи никој поголем за да се заколне во него, СЕ ЗАКОЛНА во Самиот Себе,
18 така што преку тие ДВЕ НЕПРОМЕНЛИВИ работи, со кои НЕ Е МОЖНО Бог ДА ЛАЖЕ , нека имаме цврст поттик да ја досегнеме надежта што е поставена пред нас.
1 Јован 2:25 А ова е ветувањето што Тој Самиот ни го вети: вечниот живот.
Да си’ибат векот овие компир гледаа месо извадија .
Самоправните комунисти (Плеханисти како штосе нарекуваа ) на простори на екс СФРЈ наравиле некоја трипер кобинација од комунистичка и анархокомунистичка идеолгија од која ги составиле Самоуправните Закони кој со својата духовност енормно се приближиле до Христовиот Закон . Самоправните Закони исто како и Мојсеевиот и Христовиот Закон не ги осудуваа последиците туку причините .
Но Законите ја даваат основата а тоа дали некој ги реализирал е друга работа .
Па така ако некој живеел во Самоуправно општество незначи дека по автоматизам заслужил вечен живот . Никако .Оти самиот Христов Закон си има купишта проклетства – дисквалификации од вечниот живот.
Пример .
Еремија 48:10 Нека е проклет секој, кој НЕМАРНО го извршува делото на Господа, и нека е проклет кој го задржува мечот Негов од крв!
Немарно = аљкаво = забушантски = фушерај работа во Самоуравувањето по автоматизам НАПИСМЕНО е кажано дека носи проклетство – дисквалификација од вечниот живот . Ехеее а вакви имаше и те како и денес препознатливи како гнасен нускомунистички продукт .Овие не само проклетство туку ќе седнат на обвинителна клупа за обвинение потешко и од убиство на човек оти дале многу лош пример :
Лука 17:2 Подобро ќе биде за него да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море, отколку да НАВЕДЕ НА ГРЕВ еден од овие малечкиве.
Законите ја даваат основата но понатаму е индивидуално .
Па така има многу примери на поединци и групи во Стариот Завет кој ја надминале духовноста на Мојсевиот Закон и добиле награда вечен живот . Исламскиот Шеријат ја дал основата и подобри услови дури од Мојсеевиот закон Во исламот како што гледаме причинителите не се бранат по секоја цена како што е случај во православието , католицизмот и протестантизмот . Ако газда не исплати плати на вработени со тоа им ги загрозил животи и нив и на нивни семејства му одат дома на врата со пушки пиштоли да исплати . Затоа во Ислам има добри морални вредности и не дозволува распад и уништуваљње на народот За разлика од Православие ако газда не плати уште ги заебава “ ете ви граѓански судови тужете ме кој ве ферма “Па овие додека тужат ако имаат пари па тоа со години пола луѓе ќе поумрат другите повеќе пари ќе дадат по адвокати ..“ќар до гуша “.А газда според православието “благочестив “ (чесен не ти е гајле ) се курца со парите што им ги украл на луѓето беснее со коли јахти итн. Затоа правослвието никогаш не ги сочувало народите туку секогаш ги уништувало .Исламот ја дал основата точно полоши услови одколку Самопуравувањето но потребниот критичен минимум може да си го надомести секој посебно или ако се има добра волја колективно но тоа е право на личен избор .
Дали треба да се врати Самоуправувањето?
Не !
А и нема да има никаков ефект бидејќи :
Евреите 6:
4 Зашто за оние кои еднаш биле просветлени, кои го вкусиле небесниот дар, станале соучесници на Светиот Дух
5 - и кои ги вкусиле доброто Божјо слово и силите на идниот век,

6 - А СЕПАК ОТПАДНАЛЕ ,НЕВОЗМОЖНО Е ПОВТОРНО ДА БИДАТ ОБНОВЕНИ ЗА ПОКАЈАНИЕ , зашто тие повторно за себеси Го распнуваат Божјиот Син и Го изложуваат на јавен срам.
Сепак најлошо ќе си поминат Законодавците оние кој ги смениле самоупраните духовни со граѓанските антидуховни Закони на овие пеколот не им гине колку сакаат нека градат цркви нека молат се им е за џабе оти со антидуховните закони направле соблазна и убија илјадници луѓе .Иста казна ќе претрпат и сите оние кој пружиле рака по НАШЕТО спорд нив НИЧИЈО самоуправната општествена сопственост .
Адам и Ева украдоа од НАШЕТО и секундарно добија клоца у гз од рајот .
За приватизарите казната им јакажал и самиот Исус :
Матеј 12:32 И ако некој рече збор против Синот Човеков, ќе му се прости; но ако некој рече против Светиот Дух, НЕМА ДА МУ СЕ ПРОСТИ НИТУ СЕГА, НИТУ ВО ИДНИНА ."
Матеј 5:22 А Јас ви велам дека секој кој се срди на својот брат без причина, ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на братот свој "празноглавец", ќе биде виновен пред врховниот суд. А кој ќе го нарече "глупак", ЌЕ БИДЕ ВИНОВЕН ЗА ВО ОГНЕНИОТ ПЕКОЛ
А ете приватизарите се најпаметните сите други ги нарекоа глупи го украдоа НАШЕТО и си го нарекоа свое .
Православието како криминална организација може да ги лаже дека им е простено но НАПИСМЕНО самиот Исус им кажал да не очекуваат милост и сожалување за таква работа .Нема прошка ниту сега ниту во вечноста за овие смртта луксуз ќе им стане .
За овие копиленца дека нема спас нема тук у бидејќи крадеа како што се фалеа до7 -мо колено ако сакаат д аси гиспасат децата од истата казна како за нив трбеа да го вратат краденото- приватизирано со 400 процентна затезна камата според законот кој и самиот Исус го потврдил :
Лука 19:8 Закхеј стана и Му рече на Господ: "Еве, Господи, половината од својот имот ќе ја дадам на сиромасите, и ако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам ЧЕТИТРИКРАТНО ."
Ако украл – приватизирал фабрка треба да врати -направи уште 4 такви на крајот да се избројат 5 такви фабрики . Ако украл пари од НАШИТЕ и си направил куќа ќе врати уште 4 такви на крајот да бидат 5 .Дал фабрика на странци нема проблем треба да врати 5 такви фабрики .
Ако имаат милост кон сопствените деца и својте поколенија тогаш ете им можност .
Таков е Законот .
Ако не вратат епа штом немаат милост кон сопствени деца тоа е нивен проблем .
После Самоуправните закони најблиску доХристовиот Закон е Исламскиот Шеријат ако правилно се применува .
Е да лагата на протестантите дека едиси некој Исус се жртвуел специјално за нив :
Се повикуваат на :
Лука 23:34 А Исус рече: "Татко, прости им, бидејќи не знаат што прават!
Абе рекол “ прости им “ама барањето не е усвоено НЕ Е ПРОСТЕНО
Пословици 21:18 Нечесниот ке биде откуп за праведниот, и лукавиот - за простодушниот.
Дела 7:52 Кого од пророците не го гонеа вашите татковци? И ги убија оние, кои однапред го навестуваа доаѓањето на Праведникот, ЧИИ ПРЕДАВНИЦИ И УБИЦИ СЕГА СТАНАВТЕ ВИЕ ,
Ете и Новиот Заветим кажува дека лажат .
Нее простено .
И нее точно дека поента надоаѓање на Исус била да им собере гревовите (кривичните дела ) па тие да може да си прават што си сакаат .
Поентата на новиот Завет е кажана и таа е носење на старо-новиот закон – Христовиот закон кој е детален целосно духовен но и пожесток и понемислосрден од Мојсеевиот закон во изрекувањето казни за неспроведување на тој закон .
Што глумат лудило (а може и не глумат ) :
Евреите 7:12 Имено, кога се променува свештенството, неопходно се променува и Законот.
1 Коринќаните 9:21 На оние што се без закон, како без закон, иако не сум без Божјиот Закон, туку сум под Христовиот Закон, за да ги придобијам ОНИЕ ШТО СЕ БЕЗ ЗАКОН
Епа ако новиот Завет ги проповедал римските закони тогаш сите во Римската империја сите ИМАЛЕ закон .Ама ете Павле римјаните ги сметал дека НЕМААТ (духовен ) закон оти римските закони се антидуховни .
После смртта на Исус стапил на сила Христовиот Закон ете тоа е поентата на Новиот Завет .
И друга голема лага на православието католицизам и протестантизам е дека веруваат дека Исус воскреснал
Абе овие на бозаџија боза му продаваат .
Па Евреите не верувале -претпоставувале туку ЗНАЕЛЕ од нивните претци за такви работи ,
Еве дека пророкот Илија воскреснувал од мртви и самиот бил воскреснат :
1 Цареви 17:22 И Господ го чу гласот на Илија, му ја врати душата на момчето во него, и тоа оживе.

1 Цареви 17:23 Илија го зеде момчето, го симна од горната соба во домот, и го предаде на мајка му и рече: "Еве, син ти е жив!"
2 Цареви 2:1 Во она време, кога Господ сакаше да го вознесе Илија на небото во виор, Илија со Јелисеја доа ѓаше од Галгал.

2 Цареви 2:11 Како што одеа и си разговараа по патот, наеднаш се појави огнена кола и огнени коњи, и ги раздвоија еден од друг, и Илија се понесе во виорот кон небото.

Илија во стар завет или Јован крстител во нов завет не го спроведувал Мојсеевиот туку Христовиот Закон

Еве нов завет :
Јаков 5:17 Илија беше човек ИСТ КАКО И НИЕ , и искрено се помоли да нема дожд, и не падна дожд на земјата три години и шест месеци.

И ?
Што е поголемо ?
Верувањето – претпоставката-нагаѓањето на православие католицизам протестантизам или ЗНАЕЊЕТО на Евреите ( оти нивните предци им оставиле писмено сведоштво затакви случки )