Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Дали Православието може да биде традиција
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дали Православието може да биде традиција

1)Православието неможе да биде традициа од причина што Библијата и Стар и Нов Завет робовладтелството го забрануваат

Бидејќи православието е робовладтелство тоа било забрането уште пред 33 века кога Мојсеј ги објавил Божјите Закони кој изричито забрануваат робовладетелство .Новиот Завет и Исус пре д 2000 години исто така забранува робовладетелство така што православието според Библијат е забранета организација а нели па да биде традиција на некој народ .


Стар Завет
Излез 21
1 А ова се законите, што ке им ги објавиш:
5 но, ако робот одговарајки, рече: ‘Го сакам господарот мој, жената моја, и децата мои; НЕ САКАМ да одам и да бидам СЛОБОДЕН .‘
6 тогаш таквиот господарот негов нека го доведе пред судот Божји и нека го постави пред вратата или на прагот и таму господарот негов да му го продупчи увото со шило, та да му остане вечен роб.
12 Кој ке удри човек и тој умре, со смрт да се казни.
17 Ако некој украде некого од синовите Израилеви и го продаде или се најде во негови раце, откако го заробил, СО СМРТ ДА ЗАВРШИ.

Нов завет .
1 Коринќаните 7:21 Ако си повикан како роб? Не грижи се! Но, ако можеш да станеш слободен, подобро искористи го тоа,

Да кажеш дека имаш православна традиција значи си рекол дека по традиција како семејство или народ сте робови - подолни и од животните тешка гнасотија . Од причина што православието е организирана партиска робовладетелска организација .Библијата поради тоа православието го дефинира како ѕверско злосторничка организација .

Како што може дасе види стариот Завет изричито го забранува робовладетелство меѓу верниците и пропишува смртна казна за робовладетелот без исклучок кој и да биде .Ако пак некој не сака да биде слободен тогаш се пропишува да му се продупчи увото и засекогаш да биде роб .Османлиските освојувачи не го знаеле ова инаку на сите православни кој своеволно како такви автоматски се и робови требало да им пробушат ушите и да ги впрегнат да им ги орат нивите како волови .
Ептен биле хумани и не го знаеле Законот Божји кој им дозволувал тоа да го сторат.

Новиот Завет исто така ги практикува Божјите Закони со кој се забранува робовладтелство но бидејќи Христијанството се ширело низ Римското Царство во кое важеле римските робовладетелски Закони кој биле директно спротивни на Божјиот антиробовладетелски Закон така Павле и апостолите на робовите им препорачува при секоја можна прилика да станат слободни луѓе а и сите други при прва можност да ги откупуваат робовите со што би се уништило роболадетелството

Поради ова Христијанството било забрането како антиробладетелско движење ,
А потоа Римјаните се досетиле паганството да си го наречат Христијанство-православие при што наводно Бог многу ги сака робовладтелите и Римските робовладтелски закони.Што е чиста глупост и измислица на православната робовладтелска партија .Демек Христијански паганизам=православие . Улавштија .Паганизам си е паганизам и тој важел во робовладтелските општества . Монотеизмот – еднобоштвото од Библијата изричито забранува и со смртна казна ги казнува робовладетелите .Православието е паганизам и целта на неговото создавање пред 1700 години било токму по секоја цена да се одржи паганизамот .Паганска робовладетелска политичка партија .

Бре па уште нашите Словенски предци го загадиле православието со пагански обичаи .Хахахах која глупост .Па православието е најголемата паганска организација .

2)
Неможе една политичка партија и нејзината монархофашистичка робовладтеласка политичка програма да биде народна традиција .

Правото на политички избор е лично приватно право .Политичките партии се здруженија на луѓе кој имаат заеднички приватни интереси . Членувањето во политичките партии е од интерес . А интересот е менлива категорија . Секој човек се раководи од својте лични интереси .Пријателствата се минливи а интересите се вечни .Па така неможе една политичка партија од типот на Православната партија која лажно се претставува како религија својте приватни интереси да им ги наметнува на сите луѓе како наводна традиција .

Политичката програма на Православната политичка партија е напишана уште пред 1700 години а ја напишал царот Константин и таа предвидува монархофашистичко еднопартиско тоталитарно државно уредување и масовно робовладетелство како општствен поредок-уредување .
Тоа што на Православната политичка партија и било дозволено физички да ги истреби сите политички конкуренти и сите верско религиозни организации за да остане како единствена политичка партија (еднопартизам –тоталитаризам ) која својте политички убедувања на луѓето насила ќе им ги наметне како наводно верски “верување во Бог = верување во политичка прогарама “ е за секоја осуда а нели па таквата терористичка организација нејзините приватни интереси на луѓето да им ги наметнува како традиција .

Ваквиот повластен статус како кога била формирана правславната политичка партија секогаш си барала и си бара засебе .Да биде државна партиска идеологија наводна народна религија-традиција . Дрскоста , безобразието , неостеливоста , барањето нејзините приватни пред се материјални интетерси да бидат над сите луѓе се главните карактеристики на православната партија .Таа е притаено зло која ги демне народите на кој им е подметната , При прва прилика повторно ќе ги истреби сите политички конкуренти и верски организации како би останала едниствена политичка партија на власт со што би ја имала и политичката и духовната власт што е исто бидејќи православната партија својте политички убедувања насилно ги наметнува како наводно “духовни – верски “па дрскоста стасува дотаму насила да се наметнува како општонародна – традиционална.
3)
Православието секогаш се потпира на злобата и простатилакот и неписменоста на луѓето кој ги спречува да имаат допир со информациите и упатеноста во работите
А злоабата и простатилакот секогаш неизбежно водат во порази и самоуништувања .Тоа ли е традиција која треба да се негува на која инсистира православната партија ?

А еве Евреите кој имат традиција со Божјиот антиробовладтелекси Закон кој поради Законот секогаш морале да бидат и се меѓу најписмените луѓе во светот веќе 33 века одкако го имаат Законот .

Вака :

Израелскиот претприемачки дух или силата на инвентивноста

2 март 2012

Државата Израел постои 64 години (формирана во 1948) и актуелно брои околу 7.6 милиони жители. Се наоѓа на Блискиот Исток, во подрачје оптоварано со конфликти. Две третини од територијата е пустинско земјиште. Израел речиси и не располага со позначајни природни ресурси.

Па сепак, оваа земја, релативно мала и по население и по територија, е светски лидер во науката, технологијата и економскиот развој.

Најголемата сила на Израел се луѓето, нивниот претприемачки дух и визијата дека научно-технолошките откритија се основен двигател на економскиот развој на земјата.

Израелската Влада, со децении наназад, создава услови за поттикнување на претприемачкиот дух, развој на инвентивноста и апликативни научни истражувања. Како резултат на таквите политики, помеѓу останатото, Израел има најголем број компании, надвор од САД, кои се рангирани на берзата NASDAQ – повеќе од цела Европа и Азија заедно.

Научни истражувања и иновативност

Израел е на четврто место во светот во научната активност, сметано по бројот на научни трудови објавени по глава на жител во светски релевантни научни списанија. Кажано со други зборови, Израел има десет пати повеќе учество во вкупниот број публикувани научни трудови, отколку што е учеството на израелската популација во вкупната светска популација. Еден отсто од сите научни трудови во светот се објавени од израелски научници, што е извонреден резултат и ја илустрира силата на една релативно мала земја во меѓународната научна размена. .

Во речиси сите научни области, посебно во природните и апликативни науки, кои се двигател на економскиот развој, израелските универзитети се рангирани меѓу 100-те најдобри во светот. Израел е на трето место во светот по бројот на високо образовани лица, по глава на жител. Истовремено, Израел брои 135 научници на 10.000 жители, што е најголем процент во светски рамки.

Земја од 7.6 милиони жители има дадено четворица Нобеловци во природни науки.

Иако е град од само половина милион жители, Тел Авив е еден од десетте технолошки највлијателни градови во светот, а реонот меѓу Тел Авив и Хаифа, каде што доминираат голем број компании од компјутерскиот бизнис и високата технологија, се нарекува израелска Силиконска долина. Исто така, по САД, Израел е земја со најголема концентрација на компании од доменот на восоката технологија во светски рамки.

Сите најголеми светски компании од доменот на високата технологија – почнувајќи од Микрософт и Интел - имаат свои истражувачки центри во Израел, токму како резултат на исклучителната израелска компетитивност на пазарот на работна сила во доменот на иновациите.

Во одредени области, како десалинизацијата на водата и користењето на соларната енергија, Израел се смета за лидер во светски рамки.

Израел, во однос на големината на своето население, има патентирано несразмерно голем број иновации кои се двигатели на економскиот развој, во земјоделието (системот за наводнување „капка по капка“), информатичката технологија, производство на обновлива енергија, медицина, фармација и сл.

Во Израел се формирани повеќе од 3.850 компании во компјутерскиот бизнис, што ја рангира земјата на второ место, веднаш зад САД.

Вклучување на научно технолошкиот развој и иновациите во економскиот развој

Најзначајната димензија на израелскиот научно технолошки развој е во комбинацијата на иновациите и претприемништвото. На тој начин, науката и технологијата се директно во служба на економскиот развој на земјата. Стурт уп компаниите отвараат работни места и овозможуваат одржлив економски раст.

Израел е на четврто место во светот по бројот на комерцијализирани патенти по глава на жител.

Практичното остварување на поврзувањето на иновациите со претприемништвото, се остваруваат преку технолошките инкубатори каде што на старт ап компаниите им се овозможуваат соодветни услови за истражување.

Употребата на иновациите е присутна во сите сегменти на економската активост и е основен двигател на вкупниот развој на Израел.

Една третина од вкупниот извоз на Израел отпаѓа на производи и услуги од висока технологија.

Во земјоделството и водостопанството, употреба на системот „капка по капка“ во наводнувањето заштедува огромно количество вода, што за земја сиромашна со водно богатство е од посебно значење. Израелските патенти се користат за максимално редуцирање на истекување (загуба) на вода од водоводните цевки во големите урбани центри.

Исто така, користењето технолошки иновации овозможува развој на исклучително високо развиено земјоделство и производство на храна, според највисоки стандарди. Употребата на компјутерска технологија во стаклениците овозможува интегрален систем на производство, при што се обезбедува за четири до пет пати повисок принос по хектар отколку што е тоа случај со производството на отворен простор. Високата технологија се користи и во зголемувањето на производството на млеко и млечни производи. Оттука, Израел, како земја која нема ниту доволно обработлива земја ниту доволно голем сточен фонд, е во состојба целосно да ги задоволува своите потреби за храна и да остварува забележителни приходи од извоз на прехрамбени производи.

Иновациите во комбинација со претпремништвото во Израел овозможуваат сметот од индустријата и од домаќинството, преку преработка, да биде ставен во функција како био-маса.

Израелците се светски лидери по користење колектори за домаќинствата, со што се остварува заштеда на енергија, а притоа се користи чиста енергија од обновливи извори.

Економското влијание на иновациите се согледува и преку големиот прилив на директни странски инвестиции во Израел кои се привлечени од сознанието дека можат да сметаат на високо развиена иновативна и претприемничка култура која позитивно влијае врз остварување на успешни деловни резултати.

Израел, како релативно мала земја, и по територија и по население, покажува дека инвестирањето во образованието, науката и технологијата, како и поттикнувањето на иновативноста и претприемништвото, можат да изградат силен и одржлив економски раст.

Клучот на успехот е во поттикнување на истражувачки проекти кои имаат апликативен карактер, односно пазарна вредност. Треба да се има предвид дека се работи сепак за долгорочен процес во кој учествуваат државата преку владини средства за поттикнување, научно-образовните институции и приватниот сектор.

МИА - Македонска Информативна Агенција

И што нуди православната партија во споредба со ова ?
Садизам , малтретирање , самоуништување , робовладелетство , нечовечност ,простатилаци , фалсификувана историја за да се скријат нејзините злосторства во текот на нејзиното постоење ?
Тоа ли да биде традиција ?


4 )
Каква е таа традиција да си ги величаш сопствените душмани непријатели ?
Колку човек треба да биде ненормален да ги велича непријателите на својте предци ?
А ете токму тоа го прави православието кое им е подметнатио на Словенските народи .
A)
Јустинијан I
Јустинијан I (лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) (пуно име: Јустинијан Флавије Петар Саватије) рођен je у Таурезуму (483) на 28 km од данашњег Лесковца (археолошки локалитет Царичин Град). Познат је као последњи римски и први византијски цар, император Источног римског царства (од 527—565) и православни теолог. Настојао да обнови моћ, величину и организацију Римског царства која је била распарчана унутрашњим трзавицама и упадима варвара, народа који су продрли на територију Западног римског царства. Укинуо је све нехришћанске филозофске школе у Атини 529. године, укључујући и Платонову Академију. Сазвао је Пети васељенски сабор 553. године у намери да помири монофизите са православнима. Такође се сматра једним од највећих кодификатора целокупног римског права.

Водио је одбрамбене ратове против Персијанаца и СЛОВЕНА који су из рубних подручја надирали у византијске области.


У походима на север, император Јустинијан стиже до Саве и Дунава, и око 535. године реновира град Сингидунум.
На Балкану се још од краја IV века појавила нова опасност: Словени

Јустинијан I био је савладар свог ујака Јустина I, већ од 518, а ступио је на престо 527. године као НЕОГРАНИЧЕНИ ГОСПОДАР ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ .

Јустинијан 529. године укида све филозофске школе у Атини, укључујући и Платонову Академију, што се често узима као крај антике


У Исповедању вере се по логичном принципу, за и против (pro et contra), у тринаест тачака износе православни ставови и истовремено изриче анатема (проклетство) на оне који супротно верују

Да би се лакше одупро ВАРВАРИМА, наређује да се изгради систем утврђења чији остаци у Тебеси, Сетифу, Тимгаду, и данас изазивају дивљење.

Српска православна црква ПРОСЛАВЉА Светог Јустинијана, цара византијског, 14. новембра по Јулијанском календару, односно 27. новембра по Грегоријанском календару, заједно са његовом женом, царицом Теодором.

Из Википедије, слободне енциклопедије

Прашање :
Е добро бе тоа ли е традиција една група петоколонаши злобни правосерни травестити да ни ги навредуваат предците а со тоа и нас самите .Нашите предци биле Варвари нивните непријатели граделе тврдини за одбрана се мрзеле се колеле и од нас сега едни споулавени травестити бараат да ги навередуваме нашите предци а со тоа и себеси а да ги величаме непријателите на нашите предци а со тоа и наши непријатели .

Да ви серам и традицијата и паметот улав .
Има ли некој друг народ-и во светот што си ги величаат својте душамани а плукаат по својте предци ? Не тоа го има само кај глупите Словенски народи на кој е подметнато правосерието кое ги дупи у не-здравиот памет .Ако воопшто имаат памет .

Б )
Јустинијан I (латински: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) (11 мај, 483–13/14 ноември, 565) бил византиски цар, император на Источното Римско Царство (од 527—565 год.), христијанин и православен теолог
Ги собрал и ги спроведувал РИМСКИТЕ ЗАКОНИ . Самиот издавал многу строги закони ПРОТИВ НЕМОРАЛ И РАСПУСНОСТ.
Јустинијан бил уверен дека единството на империјата подразбира и единство во верата, и сметал дека Православната - Никејска е единствена можна заедничка вера. „Кодексот“ содржел два статути[6] кои го забранувале паганството, дури и во приватниот живот. Овие одредби биле решително спроведувани. Современите извори Јован Малалас, Теофан, Јован од Ефес зборуваат за СУРОВИ ПРОГОНИ , дури и на луѓе на високи позиции.

Некои од чекорите кои Јустинијан ги презел за уништување на паганството биле затворањето на Неоплатоновата Академија во Атина,
И Евреите и Самаританците страдале од прогони и сурови казни, но се покажале најупорни во сочувувањето на своите религии, и покрај бројните напори на Јустинијан да ги покрсти.
Во НЕГОВА ЧЕСТ , скопскиот Правен факултет го носи името Јустинијан I.
Поради неговите заслуги за развојот на црквата и ширењето на верата, Светиот Цар Јустинијан се смета за СВЕТЕЦ во православното христијанство.

Од Википедија, слободната енциклопедија

Тиранин , масоен убеиец докажан непријател на нашите предци да ни биде светец ?
Со измама го исфрлил Божјиот антиробовлдетелски Закон а римските робовлдетелски Закони ги прогласил на “ боженствени “
Чоеков бил и останал паганин нема никаква врска со никакво Христијанство .
И остај друго него каков цинизам чоече ...........робовладтелот на робовите кој и не се луѓе туку животни им пропишувал .........морални норми .... ПРОТИВ НЕМОРАЛ И РАСПУСНОСТ....хахахаха која улавшија бреј бреј бреј ...хахахаха .
Па единстена морална норма на робовите е при прва можност да му скинат глава на робовладтелиот и да станат слободни . Робовите не се луѓе туку животни и тие немаат морал туку како и секое животно се раководат од инстиктите каков морал какви бакрачи .

Е добро бе споулавени потомци на славните Словенски народи ова ли да ви биде традиција ? Една мала група споулавени злобни травестити со векови си играат ташак со вас . Па нашите предци имале и памет и муда вие само безвезе ја гнасите земјата со вашето неценето присуство .
Традиција не тие гајле .
5)
Има многу докази дека нашите предци НИКОГАШ не го прифатиле православието оти знале дека е робовладетелство што било директно спротивно на нивниот слободарски дух традиции и обичаи . Цели 5 века одкако се населиле на Балканот никогаш не го прифатиле робовладтелството=православието . Дури и во услови кога насила им се подметнувало од страна на Грците тие си создале свое видување за Библијата и Новиот Завет отфрлајќи го грчкото православие кое е робовладтеластво во кое се величаат нечовечноста , злосторниците , и секаква нехуманост .

БОГОМИЛИ

Friday, December 22, 2006

Богомилите не ги почитувале верските храмови, бидејќи ги сметале за човечка креација, односно, во подлабока смисла, за ѓаволско дело, бидејќи ѓаволот бил господар на светот.
Тие ги отфрлале сите свети тајни на црквата, ги палеле иконите, а го почитувале само Новиот завет, којшто го толкувале онака како што сакале, во духот на индивидуалното толкување што подоцна ќе стане основен принцип на протестантите.
Драгојловиќ и Антиќ сметаат дека богомилите се одликувале со борбен дух, кој се гледал во нивната кампања против тогашните цареви и богати феудалци кои го угнетувале сиромашното население, што може да се земе како доказ дека богомилството имало нагласена социјална димензија.
Замислете ја ситуацијата на Словените пагани кај кои владеела нагласена родовска ДЕМОКРАТИЈА, доколку при покрстувањето ИМ СЕ НАТУРАЛ феудализам.
Нормално е да се претпостави дека тие и без многу да навлезат во учењето на православната црква, ИМАЛЕ ОДБИВНОСТ КОН НЕА , пред сé кон надворешната форма на институционализирање на СЛОБОДАТА.
Ангеловска - Панова смета дека богомилството е АВТЕНТИЧНО ДВИЖЕЊЕ на МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ , "еден вид народна религија за искажување на идентитетот".

"Сите влијанија од другите еретички учења заедно со влијанија од Античката философија богомилите ги синтетизирале во една целина заедно со паганските елементи на словените. Таа целина претставувала оригинална религиско-идеолошка програма."

http://my.opera.com/ancientmacedonia/blo...dml/641194

Традициите и обичаите народот сам си ги создава и избира што нее случај со православието кое насила им се натура на народите – својте жртви .А кај православството една група на интересџии кој дрско безобразно бесрамно им се натураат на народите .

6 )

Ајде да видиме што точно како Словенски народ-и сме добиле а што изгубиле од православието во споредба со Јудаизмот и Исламот – меѓународен Јудаизам
А)
Мухамед
Тој постојано им сугерирал на неговите сојузници да го прифатат исламот. За многу кратко време, цела Арабија била дел од исламската држава.

Тој на тоа патување го одржал и својот последен говор (арапски: Khutbat al-Wadaa') советувајќи ги муслиманите да не живеат со старите ТУКУ ДА ГИ ПРИФАТАТ НОВИТЕ ОБИЧАИ По само неколку месеци од овој говор, Мухамед се разболел и починал во својот дом во Медина на 8 јуни 632 година, без машки потомок. Неговиот гроб се наоѓа на местото на неговата куќа, денешната џамија Масџид Ал-Набави. Џамијата Ал Акса е местото кое се смета дека Мухамед воскреснал кон небото.

Од Википедија, слободната енциклопедија

Реазултат :

Исламот комплетно го разбил Источното Римско Царство –Византија во кое владеела православаната политичка партија како единствена тоталитарна политичка и верска (што е исто оти политичката програма се сервира како верување во Бог) сила .Народите кој ги отфрлиле старите традиции и обичаи како што ги советувал Мухамед од обични пустински камилари станале господари на светот во голем времески период најмоќна политичка економска и воена сила на светот .

Ајде да видиме што (сме ) добиле ние и нашите предци од грко-ортославието :

Ропство , порази порази и само порази , понижувања , малтретирања , тужни цмиздиви песни за клетата ни судбина и клетите ни душмани оти баш нас замисли баш нас цел свет само на нас мисли и си немаат друга работа и сите не мрзат из дна душе . Од горди достоинствени воинствени народи кој ги красела чесност , самопожртвуваност ,бестарашност со добри традиции и обичаи после подметнувањето на православските традиции и обичаи станале .....келеши за подсмев на сите други народи . Цмиздрачи , плачковци ..смрдлиња невидени .Робови по кој газел тепал силувал колел бесел на секој на кој ќе му се дигнел стапот .
И добро бе со вакава ли традиција и обичаи била заменета тардицијата и обичаите на нашите предци на кој ама баш ништо не им фалело .Ехеее биле измислени во споредба со православното срање .


Б )
Членувањето во Исламот и Јудаизмот за секој член значи одделување извесни средсва но со самото членување е “малку пари многу музика “ од причина што самата организација има Закон со кој на секој член му се гарантираат основните човекови права ислободи . Секој член има право да се повика на Законот .Самата организација – Јудизам/Ислам ја дели судбината на својте членови .

А што добиле нашите предци и ние во наследство од православната партија :

Ова :

весник Време 1 декември 2008

ЦРКОВНИТЕ ЕПАРХИИ ЌЕ СТАНАТ НАЈГОЛЕМИ ФЕУДАЛЦИ
МПЦ тежи од недвижнини

Наталија Томовска

Македонската православна црква до следната година ќе стане сопственик на ПОВЕЌЕ ОД ОСУМ ОТСТО ОД ВКУПНАТА ТЕРИТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА. Со повеќе од 20.000 хектари земјоделско земјиште, пасишта и шуми, кои треба да и бидат вратени со постапката за денационализација, епархиите на МПЦ ќе станат најголеми земјосопственици во Македонија. Освен тоа, седумте епархии на МПЦ, кои се самостојни правни субјекти, ќе добијат голем број дуќани и градежни парцели кои пред 1946 година биле во нивна сопственост, а им биле одземени со тогашниот закон за денационализација. Со тој закон на црквите им биле одземани по 90 отсто од имотите, а само десет отсто им биле оставени на користење. За оние делови од земјиштата каде меѓувреме се изградени деловни или станбени објекти, Црквата ќе добие обесштетување во државни обврзници. Таков е случајот со имотот на црквата „Света Богородица“ во централното подрачје на Битола и имотот на „Свети Константин и Елена“ на кој е изграден Градскиот трговски центар во Скопје. Од епархиите велат дека дел од имотите на Црквите се веќе вратени. На Скопската епархија, која има побарување за денационализација на црковен имот со вкупна површина од 8.000 хектари, досега и се вратени 4.000 хектари. –

нова македонија 6-8 декември 2008


МПЦ- духовен храм или акционерско друштво? Македонската православна црква нема законски пречки да тргува на берзата и да биде основач и содружник во приватни фирми, но главен фактор во случајот со хотелот „Изгрев“ има моралниот аспект и начинот на кој се вршени трансакциите. Вака познавачите го толкуваат последниот чекор на Македонската православна црква, односно на скопската епархија, која вторпат со кредит од Тутунска банка го купи струшкиот хотел „Изгрев“, откако за истиот објект биле земени три кредити. Ова, според познавачите повеќе изгледа дека МПЦ е акционерско друштво оформено за правење пари и ширење бизниси отколку на здружение на граѓани, како што се води во регистарот на Управата за јавни приходи.

Што ќе рече :

Епа во наследство сме доблиле една криминална партиска организација која нит има Закон ем е најлут противник на било какви човекови права и слободи туку се залага за робовладтелство .Никогаш нит делела судбина со народите на кој им е подметната . Е цинизми колку сакаш Ќе се изнатрупаат со материјални богатства а после ги напаѓаат луѓето ...“ абе знаеш ти треба да мизеруеш да бидеш духовен малку знаеш....“ Гнасотија невидена . Ова се вика “многу пари ич музика “ Па додека кај Јудаизмот и Исламот важи “малку пари многу музика “во Правсолавието е за “ многу пари добиваш огромни штети “ Мани друго него кај православната парија е “или ќе се согласите ние да изживуваме врз вас или после нас потоп “ Што всушност и цело време се случувало се до конечното уништување на Византија од страна на Исламот А им се случува и на глупите Словенски народи кој ете неуспеале да го разберат вицот . А ете народите што го прифатиле Исламот тој проблем си го решиле засекогаш ...го очистиле ѓубрето од своја територија па ...“нит вие ниту после вас потоп “. И така си живееја среќно ....

В )
Јудаизмот и Исламот имаат имаат многу елементи со кој ги обединуваат луѓето .
Освен што преку Законот на луѓето им нудат правда што е назамисливо кај православната партија имаат и многу други елементи кој ги зближуваат луѓето но и ја искажуваат солидарноста и хуманста на членовите .

Ислам

Зеќат е четвртиот активен битен елемент на веруваљето, зекатот се поврзува со богатсвотот на муслиманите. Сите муслимани кои имаат определено богатсво (над основното за живот) се задолжуваат да делат дел (дел од 2,5% на крајот на годината) од своето богатство за сиромасите, делењето е во споредба со богатството што го имаат. Ако државата е организирана Исламска Држава тогаш зекатот го собира и го дели државата.

Од Википедија, слободната енциклопедија

Истото ова го имало и кај Хриситјаните кој биле уништени од православните пагани кој лажно се претставуваат како христијанство .

Римјаните 15:26 зашто Македонија и Ахаја од сè срце собраа помош за бедните меѓу светиите во Ерусалим.

Како што може да се види кај вистинското христојанство кое било уништено од православната паганска партија имало меѓунареден хуманизам исто како кај Исламот .Исламот ја продолжил мисијата на вистинското христијанство кое било уништено од православната партија .

А што добиле нашите предци од православието :
Ропство , крволочност , завист, ситење на туѓи несреќа , ...“човек на човек волк “ .Омрази до степен на непризнавање и истребување на православни народи кој усвари и незнаат во што точно веруваат а и неможат оти православието е “вечно несватени душички“ и целосно несвесни дека членуваат во политичка монархофашистичка робовладетелска партија која само се маскира како наводна религија .Ма каков хуманизам каква помош какви бакрачи .Кај православието важи “што полошо тоа подобро ..повеќе овци за стрижење “ Додека обединување на народите од исламот значи поголема сила – моќ од друга страна “обединувањето “ кај православните значи асимилација и истребување на послабите нарди од страна на посилните . Ебати “братското обединување“ такво правосерно. Гнасотија невидена . Православието како монархофашистичка партија создава висококонфликтни општества внатре во секој а народ а нели па ќе обедини еден народ или повеќе народи . Таквите очекуања се чиста лудост .Грците кој им го подметале православието на Словенските народи многу добро знеле што ќе постигнат .И го постигнале тоа што сакале нема сомнеж во тоа.
Ете тоа е понудата на православната политичка партија . “ Ќар до гуша .“ се вика ова . Предците на народите кој ја избркале православната партија и го прифатиле Исламот им направиле голема услуга на идните поколенија .

Г)
Јудаизот и Исламот преку Законот на својте членови им нудат вистински морални етички вредности а православието не нуди ништо освен понижувања и малтретирање на својте членови .

1)Правосалавието е целосна забеганија која не ја признава дури ниту реалноста во која живееме ( Јас те крадам ама тебе очите те лажат ) . Тврдењата на правослевието е дека материјалната реалност во која живееме е само илузија . Тврдење на луѓе кој сеуште нерасчистиле дали денот е ден или ноќта е ноќ .
Јудаизмот и Исламот кој имаат Закон немаат вакви дилеми .
Тоа ниту Новиот Завет не го негира материјалниот свет во кој живееме :
1 Коринќаните 15:46 Но не е прво она што е духовно, туку ПРВО Е ПРИРОДНОТО, а потоа духовното.

Станува збор за скроз одлепени забегани луѓе кој не си веруваат дури ниту на очите а се џапосуваат изиграваат некакви наводни духовници други ќе учеле .Всушност целта е да ги збунат луѓето како би можеле полесно да ги крадат и лажат .
И овие ли традиција да ни бидат ?

2)
Додека Јудаизмот и Исламот имаат Закон кој оневозможува членовите – верници да се повредуваат физички и душевно-емоционално оти тоа како грев- кривично дело е казниво ги учи на чесност и праведост кај Православието нема Закон нема ништо туку важи правило на “ снаодливост “ . А по природата на нештата се подрзбира дека најснаодливи се криминалците и разни белосветски пробисвети и пропалици и измамници . Се сами “Итар Пејовци“ кој се “снаоѓаат“ на штета на другите луѓе дури нанесувајќи им физика и душевна болка .Важи правилото “кој на кого ќе му го спопика .“ Додека кај Јудаизмот и Исламот никогаш небило спорно поседувањето на лично вооружување со цел одбрана на личната чест и углед на поединецот и семејството кај православието кое ги негира тоа е спорно и масовно ги разоружува со цел да се изживува врз цивилното население па дури создава и паравоени формации да вршат масовни ѕверства врз така немоќното неселение . Јудаизмот и Исламот како организации се гарант за достоинството на секој член додека кај православието кое луѓето не ги гледа како човечки суштества туку како животни тоа е спорно и барањето и на луѓето да не се нарушува нивната чест и достоинство православието им одгоара со верглање на една иста парола ...дека се “ возгордеани .“ Демек ако човек бара да не биде понижуван и матретиран од правосерната организација и нивните животни таквиот е многу горд – возгодеан ептен претерал во барањата . Улавштии невидени и после се чудиш зошто сите народи на кој првично им било подметнато правослалвното срање окце не им трепнало го исфрлиле тоа ѓубре и си го прифатиле Исламот .
Разоружај ги луѓето , изживувај се врз нив еј после овие будаливе ќе прават врбови топчиња а против нив челик артелирии до заби вооружени регуларни армии . Е ако победат (пази да немој сонувај само ) пак православието ќе ги разоружа и истите улавштии па пак ќе прават букови топчиња ќе се ебаваат цел живот секоја генерација само тоа ќе прави нема друга работа .
Додека кај јудаизмот и Исламот кој имат Закон проблемите и конфликите меѓу луѓето се решаваат перманентно во континуитет кај православието пробелемите и конфликтноста меѓу луѓето перманантно се натрупуваат до степен на невидена омраза и нетрпеливост . Па така кај Јудаизмот и Исламот може многу леснода се постигне обединување оти луѓето имаат чисти сметки кај православието тоа никогаш нее можно а така нерасчистените сметки омрази и нетрпеливости кој цело време тлеат избиваат на површина при првата прилика кога народот накој му е подметнато правиславието биде нападнат ,Е тогаш на виделина излегува целото лицемерие ем луѓето несакаат да никој да им изиграва обединувач ем поради нерасчистените сметки побитно им е да си ги расчистат сметките одколку да се борат со било каков надворешен непријател кој попрво ќе го дочекаат како ослободувач Само народи кој се научени на чесност и достоинство со расчистени меѓусебни сметки и искрени нелицемерни намери едни кон други можат да постигнат слога и обединување а токму тоа го гарантираат Јудаизмот и Исламот . За православието тоа никогаш во историјата нит било можно нит било кога ќе биде можно.Православието освен злоба и празни бомбастични пароли кој немаат никакво значење не им нуди ама баш ништо добро на народите накој им е подметнато .
И овие дегенерици бараат да бидат наша традиција ?
Со која заслуга ? Со која понуда бре луѓе имате ли памет ?

3)
Додека кај Јудаизмот и Исламот самиот Закон ги принудува луѓето да внимаваат на својте постапки ги учи на чесност , праведност , почит и вистински морално етички вредности па така во тие народи секогаш во секое време без никаков проблем ќе се најде чесен човек кој може даги обедини дури и надвор од религиозните организации . Во Правсолсвието тоа никогаш не било можно нит било кога ќе биде можно .
Затоа што :
Оние што извршиле масовни злосторства убиле милијони луѓе кој лицемерно ги нарекувале свој браќа верници како штосе Константин , Јустинијан и други се величаат како ..“великомаченици страдалници за ХристаБога - рамноапостоли“
Разни џелати измачувачи , паравоени формации кој вршеле масовни ѕверста врз правиславните тие се ........“страдалници за Христа Бога “ ( и замисли малоумие православните малоумници ги слават како спасители )
Криминалци ,воени профитери , белосветски пробисвети и пропалоци ..тие се ...“ благочестиви Христијани “ ( чесност не ти е гајле ама се “снашле“ на штета на други грко-ортославци )
Издаици , квислинзи , петоколонаши , ..тие се ...“благонадежни “
Мањаци , лудаци , дегенерици ...овие се “ благопријатни “
Измамници трчи-лажи .............“богоугодни “
Дезертери од типот на монаси кој избегале од реалниот живот и живот го свеле на “ устај лези сери једи тако је лепо бити глуп “ (ептен добро ги опишал Чорба ) е овие се “светци“ (светец – бескомпромисен борец ) и “духовници “ ( духовник – идеалист борец за подобри меѓучовечки односи ) Е овие ем дезертирале ем некому ќе солат памет праќаат “поздрави и честитки“ како они биле добри а вистинските борци кој не дезертирале тие нечинат . За себе тврдат дека се ванземаљци а оние другите вистинските борци дека се ништо онака безвезе ...“овосветовни “ како што ги нарекуват .Дезертерите – монасите се прогласуваат за безгрешни а вистинските храбри борци биле грешни . Абе тие шти работат и се борат имаат право и да згрешат и да им се прости а монасите-дезертери и да сакаат не можат да згрешат оти ништо и не работат фатиле штрафта од реалниот живот.тие немаат никакво право на никого да му солат памет . Ако вределе пет пари немале да избегаат куксквиците туку ќе останеле да се борат .

Е добро бе луѓе :
Па ти вакви “ православни морални норми “ да му подметнеш да му бидат пример на некој најсилен народот за скоро време .....од тоа гомно народ не бидува
А ете тоа им се случило и на нашите предци и се случува секогаш .
Народ кој ги прифатил “православните морални норни “ нема ниту сегашност ниту иднина . Ако сакаш да уништиш некој силен народ најди мала група споулавени православни травестити подметни им ги и земи си семки сончглед грицкај забављај се глеј си сеир . За кратко време луѓето од таквиот народ ќе почнат да се касаат како ѕверови , очите да си ги вадат , нема да сакаат да се видат ќе горат од омраза да си наштетат еден на друг .Само криминал терор , нечесност , неправди , злоба , омрази . Нема да може нит народот по ниедно прашање да се обедини да биде сложен ниту ќе може да се најде барем еден чесен човек да обединува оти ...криминалците се “благочестиви “ луѓето и да си молчат ама не се ќорави .
На било кој моќен-силен чесен сложен народ подметни му го православието секогаш ќе добиеш се еден ист резултат :

Пословици 28:12 Кога праведници победуваат, голема е славата, но кога нечесните се издигаат, луѓе гинат.

Пословици 28:28 Кога нечесните се издигаат, луѓ ето се кријат, а кога па ѓаат, праведниците се умножуваат

Православната партија само ги упропасува народите на кој и м е подметната но затоа и била создадена . Народите на кој им е пометнато православието веќе престанале да бидат народи туку се безлична сива пифтиеста маса која само безвезе зафаќа протор на замјата . Ти Грк не те принава за човек овие сите пари одат им ги оставаат по одмори во к*р им се бутаат Па ако Грците на нашите предци им оставале по едно око на секој стоти војник ние треба сега натие правосерни издаици ако не по едно око барем како америчките ранчери да ги жигосаме како говеда не за друго туку таквите ќе се вратат и мислат курназите дека некого заебале ќе кењааат за партиотизам , идентитет и македонштина . Тоа е разултат на “правсолавните морални норни“ како продукт добиваш луѓе без елементарна чест и достоинство .Кај Јудаизмот и Исламот способните секогаш избиваат на чело и тие се должни да искажат милост кон хендиепираните и помалку способните . Кај православието е обратно . Неспособните се концентрираат во правславието како дувло на злото крадат до кај стасаат и на крај чекаат баш нив способните луѓе да им се докажуваат . А способните луѓе си пакуват куфери и си одат или си гледат сеир од страна ...се до конечната пропаст на цел народ .И затоа православните народи секогаш за идеал ги земале Исламот (љубоморејќи им на нивната слога ) и Западот каде за протестантизмот нее спорно дека способните луѓе се локомотива на општеството па нее спорно и дека како такви треба да имаат и подобра заработка а со тоа и подобри услови заживот од причина што го унапредуват целото општетство а со тоа поголем број луѓе имаат бенефит .А кај правосерните сакаат да си лечат комплекси фрустрации со способните луѓе . Да крадат и да им докажат на способните луѓе дека џабе им е тоа што се способни кога тие на нечесен начин ете живеат подобро од нив . Е да со истите финти ..“ако нее така тогаш нека бида пропаст “ И способните велат ....“та преку тасета па нека биде пропаст “. И бидува неизбежна пропаст и самоуништување на народините на кој им е подметнато православието .
И ова ли да ни биде традиција ? А правсоалвието освен тоа никогаш и немало никаква друга понуда . Само улавштии ништо друго .

3)
Јудаизмот и Исламот имаат конкретна понуда со конкретен Закон и тие организации на својте членови им ги гарантираат личниот и семеен углед и достоинство како и заштита на нивната приватна сопственост . И ваквите конкретни понуди се прифатливи за народите за сите чесни и нормални луѓе .Затоа самите луѓе имаат интерес од ваквите организации кој се полези Православието ги негира личниот и смеен углед и достоинство на луѓето и ги негира правото на приватна сопственост на луѓето , Православието одговара само на мал број луѓе кој се криминалци , воени профитери , дегенерици и слична сува лепота но воопшто не одговара за народот и чесните и нормални луѓе .Затоа народите на кој им е подметнато православието и немат што да изгубат дури и да бидат нападнати од други народи .Немат интерес да се задржи таков злосторнички сиситем .Додека Јудаизмот и Исламот имаат здрави темели и во секое време можат да извршат обединување на луѓето кој имаат- ги поврзува заеднички интерес православната скапандурија не нуди ништо и нема ниту кој ниту кого да обединува . Луѓето на кој им е подметнато православието се како растурена сарма ништо не ги поврзува . Ама зборувале на ист јазик . Е јака муда што било тоа е случајност а луѓето не ги поврзува случајноста туку интересот . Па така додека во Јудаизмот и Исламот луѓето си значат едни на други во православието не се значат ништо едни на други . А и што би ги поврзало и зошто би си значеле нешто едни на други ? Лижењето стакла – икони ? Глупости невидени .
И ваква штетна криминално злосторничка организација да ни биде традиција ?
Фуј !
Мислам дека споредбите не се коректни. Состојбите во кои се наоѓаме денес немаат врска со православието. Од 14 век па до 1913 сме под Турците, после под Србите, еден куп војни, па од 1944 до 1990 имаш комунизам, а од тогаш грабеж. Единствено релевантен период за Балканот, каде можеш да споредиш православните земји со неправославните е времето до 14 век.

Според Лаиоу од Харвард, Македонија била многу густо населена на почетокот од 14 век, во тоа време имала околу половина од денешното население. Чисто за споредба денес, од тогаш има повеќе од десет пати луѓе во светот. Ако си одел по црквите, фреските и иконите се споредливи со уметноста во остатокот на Европа, ако не и подобро (Ѓото, т.е. Гиото е тогаш најдобар, спореди ги неговите слики со нашите фрески од тоа време). Може само да се спекулира дали и како ќе не фатеше, хуманизамот, ренесанса, реформацији итн.

Целата приказна ми изгледа како да се тркале Хонда и Тојота, Македонецот бил во Хонда ама имал несреќа да падне во дупка. Му требало многу време да излезе и онака валкан со кал и крв, пцуе, требаше со Тојота да тргнам. А денеска православието реално нема никаква улога, освен традиционална, т.е. дефинирање на културните граници/бариери со не-православните, посебно муслиманите.