Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: Акисмет?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Да видам дали овде може да ми пројде.

Во последно време не можам да постирам, ова е пораката што ја добивам:

Akismet has detected that this is a spam message and will not be processed.
If you find this is in error please contact your system administrator.

Што е работата, не сум променал ништо.
(03-04-2012, 03:32 PM)Zoograf Wrote: [ -> ]Да видам дали овде може да ми пројде.

Во последно време не можам да постирам, ова е пораката што ја добивам:

Akismet has detected that this is a spam message and will not be processed.
If you find this is in error please contact your system administrator.

Што е работата, не сум променал ништо.
Akismet реагира на спам. Дали си имал на постот некои линкови, можеби aksimet во нив препознал нешто сомнително. Реагира на предолги текстови ...