Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!

Full Version: В А Ж Н О !!!!!!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

В А Ж Н О !!!!!!! - perfectford

Од Администратор:

Од пред малку профункционира и првата страна на КОТЛЕ. Посететеја. Колумната која е таму е постара. Заради проблемот со изготвување на страницата можеби изгубила малку од актуелноста но вреди да се прочита.

Отсега http://www.kotle.ca е влез на сајтот.